100. posiedzenie Zarządu Powiatu

Na posiedzeniu 23 marca 2017 r. Zarząd Powiatu podjął uchwały: – w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Zespołu Szkół nr 1 im. Marszałka Józefa Klemensa Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim do realizacji zadań w ramach projektu „Lokalny Animator Sportu” w imieniu Powiatu Bielskiego, – w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Bielskim w 2016 r.

Ilustracja do artykułu herb-miniatura.png

Zarząd rozpatrzył i przyjął sprawozdanie z realizacji programu współpracy Powiatu Bielskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2016 roku, przedkładając zatwierdzony dokument Radzie Powiatu w celu zapoznania się na sesji w kwietniu br.

Zarząd Powiatu rozpatrzył i zatwierdził dokumenty:
– projekty wniosków składanych do Wojewody Podlaskiego w sprawie stwierdzenia nabycia 1 stycznia 1999 r. praw własności działek położonych na gruntach wsi Popławy gm. Brańsk, wchodzących w skład drogi powiatowej nr 1694B Brańsk – Popławy – Holonki – Dołubowo – Dziadkowice,
– sprawozdanie roczne z działalności i wydatkowania środków finansowych Warsztatu Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Drohiczyńskiej w Bielsku Podlaskim w 2016 roku.

Zarząd zapoznał się z protokołami kontroli przeprowadzonymi przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Brańsku oraz Warsztacie Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Drohiczyńskiej z siedzibą w Bielsku Podlaskim.

Zarząd Powiatu rozpatrzył i zatwierdził wnioski:
– wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w sprawie wyrażenia zgody na zakup planowanego dodatkowego wyposażenia Warsztatu Terapii Zajęciowej w Bielsku Podlaskim w 2017 r.,
– wniosek Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Ochrony Zdrowia w sprawie wyrażenia zgody na organizację nauczania indywidualnego na okres trzech miesięcy uczniowi klasy V Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Bielsku Podlaskim w wymiarze 8 godzin tygodniowo,
– wniosek p.o. Kierownika Referatu ds. Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie herbu Powiatu Bielskiego na sztandarze Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim.

Zarząd Powiatu rozpatrzył wnioski w sprawach dotyczących zmian planów finansowych jednostek na 2017 rok, wyrażając zgodę na ich dokonanie:
– wniosek naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Ochrony Zdrowia w sprawie dokonania zmian w planie finansowym Zespołu Szkół nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim,
– wniosek Komendanta Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim.

 

pd

Powrót na początek strony