102. posiedzenie Zarządu Powiatu

Na posiedzeniu 13 kwietnia br. Zarząd Powiatu podjął uchwały: – w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii dróg powiatowych (drogi na terenie powiatu hajnowskiego), – w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim ul. Hołowieska 18, – w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bielsku Podlaskim ul. 3 Maja 17, – w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku Podlaskim ul. 11 Listopada 6, – w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2017 rok.

Ilustracja do artykułu herb-miniatura.png

Ponadto Zarząd podjął decyzje o oddaniu w trwały zarząd nieruchomości zajętych pod drogi publiczne powiatowe na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Bielsku Podlaskim (dotyczy nieruchomości położonych w obrębie Świrydy, gmina Brańsk oraz w obrębie Gregorowce, gmina Orla).

Zarząd Powiatu rozpatrzył i zatwierdził materiały sesyjne:
– informację Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku Podlaskim o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Bielskiego za rok 2016,
– sprawozdanie z działalności Rady Społecznej SPZOZ w Bielsku Podlaskim za 2016 rok,
– informację z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim, Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej oraz powiatowych programów realizowanych w 2016 r. z obszaru pomocy społecznej wraz z oceną zasobów pomocy społecznej,
– projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie po umowie na czas oznaczony do trzech lat, kolejnej umowy najmu tej samej części nieruchomości, będącej własnością Powiatu Bielskiego, pozostającej w posiadaniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim,
– projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych Powiatu Bielskiego oraz szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych (projekt przekazano do konsultacji ze związkami zawodowymi pracowników oświaty),
– projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Bielski (projekt przekazano do konsultacji ze związkami zawodowymi pracowników oświaty),
– projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie Powiatu Bielskiego na 2017 r.,
– projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały nr XIX/162/16 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego na lata 2017-2022.

Ponadto Zarząd przyjął stanowisko w odpowiedzi na interpelację radnego Rady Powiatu w sprawie ujęcia w najbliższych latach budowy – remontu drogi powiatowej nr 1575B Bielsk Podlaski – Strabla.

Zarząd Powiatu zatwierdził projekty aneksów do porozumień i umów zawieranych z innymi podmiotami oraz inne dokumenty:
– projekt aneksu nr 1 do Porozumienia nr 7 z dnia 8 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia dziecka z Powiatu Bielskiego do placówki opiekuńczo-wychowawczej funkcjonującej na terenie miasta Białegostoku oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków przeznaczonych na jego utrzymanie,
– projekt aneksu do porozumienia z dnia 23 września 2016 r. w sprawie przyjęcia dziecka z Powiatu Bielskiego do Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Ignatkach-Osiedle prowadzonej przez Samorząd Województwa Podlaskiego oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków przeznaczonych na jego utrzymanie,
– projekt umowy zawieranej z Gminą Brańsk na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1571B Glinnik – Zanie – Świrydy”,
– projekt aneksu nr 1 do umowy zawartej z Gminą Brańsk na realizację zadania pn. „Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 1694B odcinek Popławy – Puchały Stare – granica powiatu”,
– projekty wniosków składanych do Wojewody Podlaskiego w sprawie stwierdzenia nabycia z dniem 1 stycznia 1999 r. praw własności działek położonych na gruntach wsi Popławy gm. Brańsk, wchodzących w skład drogi powiatowej nr 1694B Brańsk – Popławy – Holonki – Dołubowo – Dziadkowice.

Zarząd Powiatu zapoznał się z informacjami:
– informacją nt. rachunku wyników Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim na dzień 28 lutego 2017 r.,
– informacją dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Bielsku Podlaskim w sprawie warunków zawartej umowy użyczenia hali sportowej Niezależnemu Związkowi Zawodowemu Policjantów w Bielsku Podlaskim,
– informację dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II o dokonanych zmianach w planie finansowym wydatków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki na 2017 r.

Zarząd Powiatu rozpatrzył wnioski kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu i naczelników wydziałów Starostwa Powiatowego w sprawach dotyczących zmian planów finansowych na 2017 rok, wyrażając zgodę na ich dokonanie oraz zaakceptował inne wnioski:
– naczelnika Wydziału Gospodarowania Mieniem w sprawie zajęcia stanowiska odnośnie wniosków SPZOZ dotyczących: wyrażenia zgody na rozbiórkę obiektów budowlanych – altany ogrodowej i budynku po byłej tlenowni oraz wyrażenia zgody na wycinkę sześciu drzew,
– dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w sprawie wprowadzenia do budżetu Powiatu Bielskiego na 2017 r. projektu pod nazwą „30-latkowie atrakcyjni na rynku pracy” oraz dokonania związanych z tym zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego na lata 2017-2022.

 

pd

Powrót na początek strony