103. posiedzenie Zarządu Powiatu

Na posiedzeniu 24 kwietnia br. Zarząd Powiatu podjął uchwały: – w sprawie przekazania Radzie Powiatu sprawozdania finansowego Powiatu Bielskiego za rok 2016, – w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Bielskiego za I kwartał 2017 r., udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych.

Ilustracja do artykułu herb-miniatura.png

Zarząd Powiatu rozpatrzył i zatwierdził materiały sesyjne:
– projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany siedziby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bielsku Podlaskim,
– projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Bielskiego za 2016 rok,
– autopoprawkę do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie Powiatu Bielskiego na 2017 r.,
– autopoprawkę do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały nr XIX/162/16 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego na lata 2017-2022.

Zarząd Powiatu zatwierdził dokumenty:
– łączny bilans, łączny rachunek zysków i strat oraz łączne zestawienie zmian w funduszu jednostki, sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 r.,
– projekt listu intencyjnego w sprawie współdziałania z samorządem województwa podlaskiego przy realizacji zadania pn. „Rozwój elektronicznych usług publicznych województwa podlaskiego”.

Zarząd Powiatu zapoznał się z dokumentami:
– informacją uzupełniającą do rachunku wyników Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim na dzień 28 lutego 2017 r.,
– uchwałą nr II-00321-61/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 18 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Bielskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu za 2016 rok.

Zarząd rozpatrzył i zatwierdził wnioski:
– wniosek naczelnika Wydziału Gospodarowania Mieniem w sprawie zaopiniowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w Bielsku Podlaskim,
– wniosek dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostki na 2017 rok.

 

pd

Powrót na początek strony