104. posiedzenie Zarządu Powiatu

Na posiedzeniu 9 maja 2017 r. Zarząd Powiatu podjął uchwały w sprawie:

Ilustracja do artykułu herb-miniatura.png

– ogłoszenia informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Bielskiego za 2016 r. oraz ogłoszenia wykazu udzielonych przez Powiat Bielski poręczeń i gwarancji, wykazu podmiotów, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty, wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2016 r,
– zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2017 rok,
– powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę i rozbudowę budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim o halę sportową z zapleczem wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”,
– wyrażenia zgody na ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego oraz ustalenie ceny wywoławczej, nieruchomości zabudowanej, oznaczonej numerem geodezyjnym 2596/15 o powierzchni 0,6730 ha, położonej w Bielsku Podlaskim przy ul. Mickiewicza 122, stanowiącej własność Powiatu Bielskiego,
– ustalenia wysokości wadium w drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Bielskiego, oznaczonej numerem geodezyjnym 2596/15 o pow. 0,6730 ha, położonej w Bielsku Podlaskim przy ul. Mickiewicza 122, posiadającej założoną księgę wieczystą nr KW BI1P/00022381/6.

Zarząd Powiatu rozpatrzył i zatwierdził materiały sesyjne:
– informację z działalności Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Typu Rodzinnego nr 1 w Bielsku Podlaskim w 2016 roku,
– projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie, po umowie na czas oznaczony do trzech lat, kolejnej umowy najmu tej samej części nieruchomości, będącej własnością Powiatu Bielskiego, pozostającej w trwałym zarządzie jednostki organizacyjnej.

Zarząd Powiatu zapoznał się z informacjami, sprawozdaniami i innymi dokumentami:
– informacją dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w sprawie planowanej realizacji projektu: „Rodzina – inwestycja w przyszłość”,
– sprawozdaniem finansowym z działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Drohiczyńskiej w Bielsku Podlaskim za I kwartał 2017 r.,
– raportem za lata 2015-2016 z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Orla,
– uchwałą nr II-00322-16/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim wniosku o udzielenie Zarządowi absolutorium za 2016 rok.

Zarząd rozpatrzył i zatwierdził dokumenty:
– projekty wniosków składanych do Wojewody Podlaskiego w sprawie stwierdzenia nabycia z dniem 1 stycznia 1999 r. praw własności działek wchodzących w skład drogi powiatowej nr 1694B Brańsk – Popławy – Holonki – Dołubowo – Dziadkowice, położonych na gruntach wsi Popławy oraz Puchały Stare, gm. Brańsk,
– ogłoszenie o sprzedaży samochodu osobowego marki Ford Ka, nr rejestracyjny BBI FS46, nr VIN: WFOBXXWPRBXJ72072 w trybie bezprzetargowym,
– projekt umowy zawieranej z Gminą Brańsk w sprawie udzielenia przez Powiat Bielski pomocy finansowej na realizację zadań pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 108236B w miejscowości Olędzkie” oraz „Przebudowa drogi gminnej nr 108228B Pietraszki – Pruszanka Stara”,
– wniosek Wydziału Gospodarowania Mieniem w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę i rozbudowę budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim o halę sportową z zapleczem wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”,
– ogłoszenie, wyciąg z ogłoszenia o przetargu oraz informację o przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Bielskiego, oznaczonej numerem geodezyjnym 2596/15 o pow. 0,6730 ha, położonej w Bielsku Podlaskim przy ul. Mickiewicza 122, posiadającej założoną księgę wieczystą nr KW BI1P/00022381/6.

Zarząd Powiatu rozpatrzył i zaakceptował wnioski:
– wniosek naczelnika Wydziału Gospodarowania Mieniem w sprawie wyrażenia zgody Miejskiemu Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej w Bielsku Podlaskim na dysponowanie nieruchomościami na czas budowy preizolowanej sieci ciepłowniczej i wbudowania urządzeń infrastruktury ciepłowniczej,
– wniosek Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostki na 2017 rok.

 

pd

Powrót na początek strony