105. posiedzenie Zarządu Powiatu

Na posiedzeniu 18 maja 2017 r. Zarząd Powiatu podjął uchwały w sprawie: – sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem, stanowiących własność Powiatu Bielskiego, – zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2017 rok.

Ilustracja do artykułu herb-miniatura.png

Zarząd Powiatu rozpatrzył i zatwierdził materiały sesyjne:
– projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim za 2016 rok,
– informację z działalności Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Brańsku za 2016 roku.

Zarząd zatwierdził projekt porozumienia zawieranego z Miastem Białystok w sprawie warunków pobytu i wysokości wydatków na wychowanka, który osiągnął pełnoletność przebywając w dotychczasowej rodzinie zastępczej.

Zarząd Powiatu zapoznał się z dokumentami:
– informacją nt. rachunku wyników Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim na dzień 31 marca 2017 r.,
– informacją naczelnika Wydziału Architektury, Budownictwa, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w sprawie realizacji przez gminy z terenu powiatu bielskiego ustawowego obowiązku informowania Zarządu Powiatu o realizacji programów ochrony środowiska,
– pismem Ministerstwa Rozwoju i Finansów w sprawie przyznania środków z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Przebudowa mostu położonego w ciągu drogi powiatowej nr 1751B w miejscowości Wylan przez rzekę Leśna wraz z rozbudową dojazdów”.

Zarząd Powiatu rozpatrzył wnioski kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu i naczelników wydziałów Starostwa Powiatowego w sprawach dotyczących zmian planów finansowych na 2017 rok, wyrażając zgodę na ich dokonanie:
– wniosek dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
– wniosek naczelnika Wydziału Gospodarowania Mieniem,
– wniosek Wydziału Budżetu i Finansów

Ponadto Zarząd rozpatrzył i zaakceptował wniosek naczelnika Wydziału Gospodarowania Mieniem w sprawie zaopiniowania wariantu przebiegu drogi ekspresowej – odcinka Ploski – Chlebczyn długości ok. 68 km wraz z budową odcinka drogi krajowej nr 66 długości ok. 7 km na obwodnicy Bielska Podlaskiego.

 

pb

Powrót na początek strony