106. posiedzenie Zarządu Powiatu

Na posiedzeniu 25 maja 2017 r. Zarząd Powiatu podjął uchwały w sprawie:

Ilustracja do artykułu herb-miniatura.png

– wyrażenia opinii odnośnie zaliczenia ulic: Zimowa Droga, Maszynowej, Technicznej, Chmielnej, Ekologicznej w Bielsku Podlaskim do kategorii dróg gminnych,
– wyrażenia zgody na wprowadzenie kształcenia w zawodzie technik robót wykończeniowych w budownictwie w Technikum nr 1 wchodzącym w skład Zespołu Szkół nr 1 im. Marszałka Józefa Klemensa Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim, ul. Szkolna 12,
– powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku Podlaskim ul. 11 Listopada 6,
– powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim, ul. Hołowieska 18,
– ograniczenia wymiaru zatrudnienia dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku Podlaskim ul. 11 Listopada 6 w roku szkolnym 2017/2018,
– ustalenia wysokości wynagrodzenia ekspertów z listy Ministra Edukacji Narodowej biorących udział w Komisjach Egzaminacyjnych na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego,
– zmian w budżecie Powiatu Bielskiego na 2017 r.

Ponadto Zarząd zatwierdził bilans skonsolidowany Powiatu Bielskiego za rok 2016.

Zarząd Powiatu rozpatrzył i zatwierdził materiały sesyjne:
– projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie poparcia dla przyjęcia Karty Samorządności,
– projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie Powiatu Bielskiego na 2017 r.,
– projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały nr XIX/162/16 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego na lata 2017-2022.

Ponadto Zarząd Powiatu zapoznał się z innymi materiałami sesyjnymi:
– sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z wyników kontroli wykonania budżetu Powiatu Bielskiego za 2016 r. przeprowadzonej w dniach 24-25 kwietnia 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Bielsku Podlaskim,
– stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim w sprawie wykonania budżetu Powiatu Bielskiego za 2016 rok, wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Bielsku Podlaskim oraz projektem uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu z tytułu wykonania budżetu Powiatu Bielskiego za 2016 rok,
– projektem uchwały Rady Powiatu w sprawie rozpatrzenia skargi z 17 marca 2017 r. na działalność Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Bielsku Podlaskim.

Zarząd zatwierdził projekty umów zawieranych z samorządami gminnymi w sprawach związanych z przebudową dróg powiatowych

Zarząd Powiatu rozpatrzył wnioski kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu i naczelników wydziałów Starostwa Powiatowego w sprawach dotyczących zmian planów finansowych na 2017 rok, wyrażając zgodę na ich dokonanie. Ponadto Zarząd rozpatrzył wniosek naczelnika Wydziału Gospodarowania Mieniem w sprawie wystąpienia do Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski o dokonanie podziału nieruchomości oznaczonej nr geod. 1730, decydując o rozpoczęciu negocjacji w tej sprawie.

 

pb

Powrót na początek strony