107. posiedzenie Zarządu Powiatu

Na posiedzeniu 1 czerwca 2017 r. Zarząd Powiatu podjął uchwały w sprawie:

Ilustracja do artykułu herb-miniatura.png

– wyrażenia zgody na przyjęcie przez Powiat Bielski darowizny nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 516/4 o pow. 0,0192 ha, położonej na terenie miasta Brańsk,
– ustalenia wysokości wadium w przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu nr 3 stanowiącego własność Powiatu Bielskiego, znajdującego się w budynku przy ul. Szkolnej 12a w Bielsku Podlaskim,
– ustalenia wysokości wadium w przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 6 stanowiącego własność Powiatu Bielskiego, znajdującego się w budynku przy ul. Szkolnej 12a w Bielsku Podlaskim,
– przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży.

Ponadto Zarząd zatwierdził projekt ogłoszenia o przetargach na sprzedaż lokali stanowiących własność Powiatu Bielskiego, znajdujących się w budynku przy ul. Szkolnej 12a w Bielsku Podlaskim, wyciągu z ogłoszenia Zarządu Powiatu o przetargach oraz informację o podaniu do publicznej wiadomości ogłoszenia o przetargach.

Zarząd Powiatu rozpatrzył i zatwierdził materiały sesyjne:
– projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Bielskiego w charakterze Partnera do realizacji projektu zintegrowanego „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO, 3.2.2 RPO”,
– autopoprawkę do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały nr XIX/162/16 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego na lata 2017-2022autopoprawkę do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie Powiatu Bielskiego na 2017 r.

Zarząd Powiatu rozpatrzył wnioski kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu i naczelników wydziałów Starostwa Powiatowego w sprawach dotyczących zmian planów finansowych na 2017 rok, wyrażając zgodę na ich dokonanie.

 

pd

Powrót na początek strony