109. posiedzenie Zarządu Powiatu

Na posiedzeniu 16 czerwca br. Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Brańsku do umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Domowi Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Brańsku.

Ilustracja do artykułu herb-miniatura.png

Zarząd Powiatu zatwierdził projekty dwóch uchwał Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie, po umowie na czas oznaczony do trzech lat, kolejnej umowy najmu tej samej części nieruchomości, będącej własnością Powiatu Bielskiego, pozostającej w trwałym zarządzie jednostki organizacyjnej Powiatu.

Zarząd Powiatu zatwierdził projekty aneksów do porozumień i umów zawieranych z innymi podmiotami:
– projekt aneksu nr 2 do porozumienia nr 1/O/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia dziecka pochodzącego z powiatu opoczyńskiego do rodziny zastępczej funkcjonującej na terenie powiatu bielskiego oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na opiekę i wychowanie,
– projekt umowy zawieranej z Gminą Brańsk na realizację zadania pn. „Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 1694B i 1695B ulica w m. Popławy”.

Zarząd zapoznał się z informacją dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dotyczącą mieszkań chronionych.

Zarząd Powiatu rozpatrzył i zaakceptował wnioski:
– Wydziału Architektury, Budownictwa, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie środków na wykonanie aneksu do uproszczonego planu urządzenia lasu dla działek położonych w obrębie gruntów wsi Ploski, gmina Bielsk Podlaski,
– naczelnika Wydziału Organizacyjno-Prawnego w sprawie zatwierdzenia wytycznych do opracowania projektu SIWZ oraz wyrażenia zgody na przedłużenie na czas nieokreślony umowy zawartej z brokerem ubezpieczeniowym w postępowaniu na ubezpieczenie majątku i innych interesów Powiatu Bielskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi,
– Wydziału Organizacyjno-Prawnego w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie majątku i innych interesów Powiatu Bielskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi.

 

pd

Powrót na początek strony