110. posiedzenie Zarządu Powiatu

Na posiedzeniu 22 czerwca br. Zarząd Powiatu podjął uchwały w sprawie:

Ilustracja do artykułu herb-miniatura.png

– powierzenia funkcji dyrektora Zespołu Szkół nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim, ul. Hołowieska 18, Bolesławowi Hryniewickiemu oraz upoważnienia dyrektora do składania oświadczeń woli,
– powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bielsku Podlaskim, ul. 3 Maja 17,
– udzielenia pełnomocnictwa Miastu Łomża do zawarcia umów o dofinansowanie projektu „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO”,
– określenia formy i wartości wkładu własnego Powiatu Bielskiego w ramach projektu zintegrowanego „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO, 3.2.2 RPO”.

Zarząd Powiatu zatwierdził projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały nr XL/267/10 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia oświatowych jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych oraz dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.

Zarząd Powiatu zatwierdził projekty umów zawieranych z Gminą Miejską Bielsk Podlaski w sprawach związanych z przebudową dróg powiatowych.

Zarząd Powiatu rozpatrzył i zatwierdził wnioski:
a) naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Ochrony Zdrowia w sprawie:
– wyrażenia zgody na uczestnictwo Technikum nr 4 wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim w projekcie pt. „Dobry zawód – fajne życie – popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskim”,
– wyrażenia zgody na uczestnictwo szkół: Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 (od dnia 1 września 2017 r. z mocy prawa Branżowej Szkoły I Stopnia) i Technikum nr 1 wchodzących w skład Zespołu Szkół nr 1 im. Marszałka Józefa Klemensa Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim w projekcie pt. „Dobry zawód – fajne życie – popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskim”,
– braku zgody na utworzenia nowego zawodu – technik transportu drogowego w Szkole Policealnej nr 2 w Zespole Szkół nr 1 im. Marszałka Józefa Klemensa Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim,
– dokonania zmian w planie finansowym II Liceum Ogólnokształcącego z BJN im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim, ul. Kopernika 4 na 2017 r.
b) naczelnika Wydziału Gospodarowania Mieniem w sprawie dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty na realizację zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim o halę sportową z zapleczem wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”.

 

pb

Powrót na początek strony