114. posiedzenie Zarządu Powiatu

Na posiedzeniu 20 lipca 2017 r. Zarząd Powiatu podjął uchwały w sprawie:

Ilustracja do artykułu herb-miniatura.png

– ustalenia wysokości wadium w przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu nr 5 stanowiącego własność Powiatu Bielskiego, znajdującego się w budynku przy ul. Szkolnej 12a w Bielsku Podlaskim,
– zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego zleconego do realizacji organizacji pozarządowej w 2017 r. (dotyczy zadania pn. „Utrzymanie znakowanych szlaków turystycznych” realizowanego przez Białostocki Oddział PTTK),
– zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego zleconego do realizacji organizacji pozarządowej w 2017 r. (dotyczy zadania pn. „Lubię wodę” realizowanego przez „Małe marzenia” Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Osobom Potrzebującym Wsparcia),
– zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego zleconego do realizacji organizacji pozarządowej w 2017 r. (dotyczy zadania pn. „IV Konkurs plastyczny »Piękna nasza Polska cała«” realizowanego przez „Małe marzenia” Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Osobom Potrzebującym Wsparcia),
– zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2017 rok,
– informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Bielskiego za II kwartał 2017 r., udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art.60 ustawy o finansach publicznych.

Zarząd Powiatu rozpatrzył i zatwierdził materiały sesyjne:
– informację o wydzierżawianych pomieszczeniach w budynkach stanowiących własność Powiatu Bielskiego i użytkowanych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, według stanu za czerwiec 2017 r.,
– sprawozdanie Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Brańsku z dokonanych umorzeń należności do 30 czerwca 2017 r.

Zarząd Powiatu zapoznał się:
– ze sprawozdaniem finansowym z działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Drohiczyńskiej w Bielsku Podlaskim za II kwartały 2017 r.,
– z rachunkiem wyników Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim na 31 maja 2017 r.

Zarząd Powiatu rozpatrzył i zaakceptował wnioski:
– naczelnika Wydziału Architektury, Budownictwa, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w sprawie dokonania zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego na 2017 rok,
– naczelnika Wydziału Organizacyjno-Prawnego w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania przetargowego na ubezpieczenie majątku i interesów Powiatu Bielskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi.

 

pd

Powrót na początek strony