117. posiedzenie Zarządu Powiatu

Na posiedzeniu 17 sierpnia 2017 r. Zarząd Powiatu podjął uchwały:

Ilustracja do artykułu herb-miniatura.png

– w sprawie sprawozdania z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim za I półrocze 2017 roku,
– w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu programu współpracy Powiatu Bielskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.

Ponadto Zarząd podjął dwie decyzje o oddaniu w trwały zarząd nieruchomości zajętych pod drogi publiczne powiatowe na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Bielsku Podlaskim.

Zarząd zatwierdził projekt pisma do Wojewody Podlaskiego z prośbą o zwiększenie dotacji na przebudowę drogi powiatowej nr 1583B na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 659 (Bielsk Podlaski – Topczewo) do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1582B.

Zarząd Powiatu rozpatrzył wnioski kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu i naczelników wydziałów Starostwa Powiatowego w sprawach dotyczących zmian planów finansowych na 2017 rok, wyrażając zgodę na ich dokonanie:
– wnioski naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Ochrony Zdrowia w sprawie dokonania zmian w planie finansowym Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Bielsku Podlaskim,
– wniosek dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim,
– wniosku dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Typu Rodzinnego nr 1 w Bielsku Podlaskim.

 

pd

Powrót na początek strony