118. posiedzenie Zarządu Powiatu

Na posiedzeniu 24 sierpnia 2017 r. Zarząd Powiatu podjął uchwały:

Ilustracja do artykułu herb-miniatura.png

– w sprawie przeprowadzenia kontroli w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim,
– w sprawie upoważnienia do wykorzystywania systemu teleinformatycznego SL2014 w procesie rozliczania projektu zintegrowanego „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO, 3.2.2 RPO”,
– w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Bielskiego za I półrocze 2017 r.,
– w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bielskiego na lata 2017-2022, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2017 r.,
– w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2017 rok.

Ponadto Zarząd podjął decyzję o oddaniu w trwały zarząd nieruchomości zajętej pod drogę publiczną powiatową na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Bielsku Podlaskim.

Zarząd Powiatu przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu bielskiego.

Zarząd rozpatrzył i zatwierdził projekty wniosków składanych do Wojewody Podlaskiego w sprawie stwierdzenia nabycia 1 stycznia 1999 r. praw własności działek położonych na gruntach wsi Orla, gm. Orla, wchodzących w skład drogi powiatowej nr 1681B Orla – Paszkowszczyzna – Koszki.

Zarząd Powiatu rozpatrzył i zaakceptował wnioski:
– wniosek naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Ochrony Zdrowia w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie naboru uczniów do klas pierwszych na rok szkolny 2017/2018 do szkół prowadzonych przez Powiat Bielski,
– wniosek Wydziału Gospodarowania Mieniem w sprawie zatwierdzenia treści ogłoszenia o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż samochodu osobowego marki Fiat Brava,
– wniosek Wydziału Gospodarowania Mieniem w sprawie dokonania zmian w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego na 2017 r.

 

pd

Powrót na początek strony