120. posiedzenie Zarządu Powiatu

Na posiedzeniu 7 września 2017 r. Zarząd Powiatu podjął uchwały:

Ilustracja do artykułu 120 Zarząd 7 września 2017 640.jpg

– w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego zleconego do realizacji organizacji pozarządowej w 2017 roku,
– w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym działki 483/4 o pow. 0,0090 ha, położonej w obrębie Popławy, gmina Brańsk,
– w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2017 rok.

Zarząd Powiatu rozpatrzył i zatwierdził materiały sesyjne:
– projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sępólno Krajeńskie,
– projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II, ul. Wojska Polskiego 17, 17-100 Bielsk Podlaski,
– projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy wchodzącej w skład ZSS w Bielsku Podlaskim,
– projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 1 im. Marszałka Józefa Klemensa Piłsudskiego, ul. Szkolna 12, 17-100 Bielsk Podlaski,
– projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej nr 2 dla osób posiadających wykształcenie średnie, o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku, wchodzącej w skład ZS nr 1 w Bielsku Podlaskim,
– projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zaocznej Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 1 dla osób posiadających wykształcenie średnie, o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku, wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 4 im. Ziemi Podlaskiej, ul. Hołowieska 18, 17-100 Bielsk Podlaski,
– projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia zadań na które powiat bielski przeznacza środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 roku,
– projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie Powiatu Bielskiego na 2017 r.,
– projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały nr XIX/162/16 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego na lata 2017-20,
– projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie stanowiska Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim w sprawie przekazania drogi powiatowej nr 1601B Bielsk Podlaski – Klejniki – Tyniewicze Duże – Narew do sieci dróg wojewódzkich,
– informację Komendanta Powiatowego Policji w Bielsku Podlaskim dotyczącą stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie Powiatu Bielskiego za osiem miesięcy 2017 roku,
– informację Komendanta Powiatowego Policji w Bielsku Podlaskim z działań „Bezpieczne wakacje” w 2017 r.,
– informację Komendanta Powiatowego Policji w Bielsku Podlaskim dotyczącą stanu zagrożenia przestępczością nieletnich, problematyką uzależnień oraz kierunków i metod ich zwalczania w Powiecie Bielskim w 2017 roku.

Ponadto Zarząd Powiatu zapoznał się z projektem uchwały Rady Powiatu w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi z 26 lipca 2017 r. na działalność Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Bielsku Podlaskim.

Zarząd Powiatu zatwierdził dokumenty:
– projekt porozumienia w sprawie przyjęcia dziecka do Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Ignatkach-Osiedle oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego utrzymanie,
– projekt oświadczenia dotyczącego zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania od decyzji wydanej z upoważnienia Starosty Bielskiego wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej, w sprawie udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym na cele budowlane, w celu realizacji inwestycji polegającej na modernizacji oświetlenia w drogach powiatowych na terenie miasta Bielsk Podlaski.

Zarząd zapoznał się z uchwałą II-00320-55/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 5 września 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Zarząd Powiatu Bielskiego informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2017 roku.

Zarząd Powiatu rozpatrzył wnioski kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu i naczelników wydziałów Starostwa Powiatowego w sprawach dotyczących zmian planów finansowych na 2017 rok, wyrażając zgodę na ich dokonanie:
– wniosek kierownika Referatu ds. Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sępólno Krajeńskie i dokonania zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego,
– wnioski dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, w tym wniosek w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego na lata 2017-2022,
– wniosek Skarbnika Powiatu w sprawie dokonanie zmian w planie dochodów budżetu Powiatu Bielskiego w 2017 r. na realizację projektu „Rodzina – inwestycja w przyszłość”,
– wnioski naczelnika Wydziału Gospodarowania Mieniem w sprawie dokonania zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego oraz dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Bielskiego na lata 2017-2022,
– wniosek Wydziału Architektury, Budownictwa, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.

Ponadto Zarząd rozpatrzył i zaakceptował wniosek dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w sprawie wyrażenia zgody na uczestnictwo mieszkanki powiatu bielskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Dołubowie.

 

pd

Powrót na początek strony