121. posiedzenie Zarządu Powiatu

Na posiedzeniu 12 września 2017 r. Zarząd Powiatu podjął uchwały w sprawie:

Ilustracja do artykułu 121 Zarząd 640.jpg

– udzielenia opinii do projektu gminnego programu ochrony środowiska Miasta Bielsk Podlaski,
– udzielenia opinii do projektu gminnego programu ochrony środowiska Gminy Bielsk Podlaski,
– ustalenia wytycznych oraz określenia wzorów formularzy niezbędnych do opracowania projektu budżetu Powiatu Bielskiego na 2018 rok.

Zarząd Powiatu rozpatrzył i zatwierdził materiały sesyjne:
– autopoprawkę do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie stanowiska Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim w sprawie przekazania drogi powiatowej nr 1601B Bielsk Podlaski – Klejniki – Tyniewicze Duże – Narew do sieci dróg wojewódzkich,
– autopoprawkę do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie Powiatu Bielskiego na 2017 r.,
– autopoprawkę do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały nr XIX/162/16 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego na lata 2017-2022.

Zarząd Powiatu zatwierdził projekty umów i aneksów do umów zawieranych z samorządami gminnymi:
– projekt umowy partnerskiej zawieranej z Gminą Brańsk na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1694B od drogi wojewódzkiej nr 681 – Popławy – Puchały Stare – granica powiatu,
– projekt aneksu do umowy zawartej z Miastem Brańsk na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1599B Brańsk – Załuskie Kościelne”.

Zarząd Powiatu zapoznał się z rachunkiem wyników Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim na 31 lipca 2017 r.

Zarząd rozpatrzył i zaakceptował wnioski dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w sprawie:
– dokonania zmian w planie finansowym jednostki na 2017 r.,
– dokonania zmian przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego na lata 2017-2022.

zdjęcie: 121. posiedzenie Zarządu Powiatu

Zarząd Powiatu zapoznał się ze stanem przygotowań pomieszczeń Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Brańsku na potrzeby Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz Poradni „K” w Brańsku.

 

pd

Powrót na początek strony