122. posiedzenie Zarządu Powiatu

Na posiedzeniu 21 września br. Zarząd Powiatu podjął:

Ilustracja do artykułu herb-miniatura.png

– postanowienie uzgadniające projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dwóch terenów położonych w Bielsku Podlaskim,
– decyzje o oddaniu w trwały zarząd nieruchomości zajętych pod drogi publiczne powiatowe na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Bielsku Podlaskim (nieruchomości stanowiące ciągi dróg powiatowych: nr 1654B Bielsk Podlaski – Parcewo – Orla – Dubicze Cerkiewne – Werstok – droga 1652B oraz nr 1696 B Oleksin – Burchaty – Torule – Wojtki).

Zarząd Powiatu rozpatrzył i zatwierdził materiały sesyjne:
– informację Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na obszarze powiatu bielskiego,
– projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Bielskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok

Zapoznano się z informacją naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Ochrony Zdrowia w sprawie liczby uczniów kończących gimnazja z terenu Powiatu Bielskiego, którzy podjęli naukę w klasach pierwszych w szkołach prowadzonych przez Powiat Bielski.

Zatwierdzono projekt umowy w sprawie przekazania Miastu Bielsk Podlaski prawa do dysponowania częścią nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym działki 1732/26 przy ul. 11 Listopada w Bielsku Podlaskim na cele budowlane, stanowiącej własność Powiatu Bielskiego.

Zarząd Powiatu rozpatrzył wnioski kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu i naczelników wydziałów Starostwa Powiatowego w sprawach dotyczących zmian planów finansowych na 2017 rok, wyrażając zgodę na ich dokonanie:
– wniosek dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Typu Rodzinnego nr 1 w Bielsku Podlaskim,
– wniosek dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
– wnioski komendanta Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim,
– wnioski dyrektora PZD.

Ponadto Zarząd Powiatu rozpatrzył i zaakceptował wnioski naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Ochrony Zdrowia w sprawie:
– wyrażenia zgody na organizację nauczania indywidualnego w roku szkolnym 2017/2018 uczniowi klasy IV w zawodzie technik informatyk Technikum w Zespole Szkół nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim,
– wyrażenia zgody dyrektorowi Zespołu Szkół nr 1 im. Marszałka Józefa Klemensa Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim na zatrudnienie na okres trwania kursu kwalifikacyjnego: „Wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych” emeryta – nauczyciela przedmiotu podstawy działalności gospodarczej w budownictwie.

 

pd

Powrót na początek strony