123. posiedzenie Zarządu Powiatu

Na posiedzeniu 28 września br. Zarząd Powiatu podjął uchwały w sprawie:

Ilustracja do artykułu herb-miniatura.png

– wyrażenia opinii do zamiaru zaliczenia dróg wewnętrznych położonych na terenie Gminy Rudka do kategorii dróg gminnych,
– zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2017 rok.

Zarząd Powiatu zatwierdził projekty:
– aneksu nr 31 do umowy zawartej z Caritas Diecezji Drohiczyńskiej w sprawie określenia warunków i wysokości dofinansowania kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Bielsku Podlaskim,
– umowy zawieranej z Powiatem Siemiatyckim i Gminą Dziadowice w sprawie określenia zasad udziału stron w realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1706B Piotrowo-Trojany – do granicy powiatu”.

Zapoznano się z informacją naczelnika Wydziału Gospodarowania Mieniem w sprawie zawiadomienia o zawarciu przez dyrektora Zespołu Szkół nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim pierwszej umowy najmu z Szkołą Siły i Charakteru Kettlebell Stonehenge Krzysztof Grygoruk, dotyczącej wynajmu sali gimnastycznej.

Zarząd rozpatrzył i zaakceptował wnioski naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Ochrony Zdrowia w sprawie:
– wyrażenia zgody na organizację nauczania indywidualnego w roku szkolnym 2017/2018 uczennicy Szkoły Przysposabiającej do Pracy w Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Bielsku Podlaskim,
– zwiększenia godzin na organizację nauczania indywidualnego w roku szkolnym 2017/2018 uczniowi klasy IV w zawodzie technik informatyk, Technikum w Zespole Szkół nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim,
– dokonania zmian w planie finansowym I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim na 2017 r.,
– dokonania zmian w planie finansowym II Liceum Ogólnokształcącego z BJN im. B. Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim na 2017 r.,
– dokonania zmian w planie finansowym Zespołu Szkół nr 1 im. Marszałka Józefa Klemensa Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim na 2017 r.,
– dokonania zmian w planie finansowym ZS nr 4 w Bielsku Podlaskim na 2017 r.,
– dokonania zmian w planie finansowym ZSS w Bielsku Podlaskim na 2017 rok (dochody),
– dokonania zmian w planie finansowym ZSS w Bielsku Podlaskim na 2017 rok (wydatki na zadania własne),
– dokonania zmian w planie finansowym Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bielsku Podlaskim na 2017 r.

Ponadto Zarząd rozpatrzył i zaakceptował wniosek naczelnika Wydziału Gospodarowania Mieniem w sprawie nieodpłatnego przekazania Miastu Bielsk Podlaski prawa do dysponowania na cele budowlane częścią nieruchomości, położonej w Bielsku Podlaskim przy ul. Szkolnej 12, pozostającej w trwałym zarządzie ZS nr 1 im. w Bielsku Podlaskim oraz wskazania dyrektora szkoły jako właściwego do zawarcia przedłożonej umowy.

 

pd

Powrót na początek strony