124. posiedzenie Zarządu Powiatu

Na posiedzeniu 5 października br. Zarząd Powiatu podjął uchwały w sprawie:

Ilustracja do artykułu 124 Zarząd 5 października 2017 640.jpg

– ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Bielskim w 2018 r.,
– zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2017 rok.

Ponadto Zarząd podjął decyzję o oddaniu w trwały zarząd nieruchomości zajętych pod drogę publiczną powiatową na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Bielsku Podlaskim.

Zarząd Powiatu rozpatrzył i zatwierdził materiały sesyjne:
– informację pn. „Sytuacja w zakresie bezrobocia w powiecie bielskim w 2017 roku”,
– projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia na rok 2018 wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.

Zarząd zatwierdził projekty umów i porozumień:
– projekt umowy zawieranej z Gminą Wyszki w sprawie określenia zasad udziału stron w realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1583B na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 659 (Bielsk Podlaski – Topczewo) do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1582B – etap I (w km 0+000 do km 0+980),
– projekt porozumienia w sprawie przyjęcia do prowadzenia przez Gminę Miejską Hajnówka zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania powierzonych przez Powiat Bielski.

Zarząd zapoznał się z informacją nt. rachunku wyników Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim na 31 sierpnia 2017 r.

Zarząd Powiatu rozpatrzył wnioski kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu i naczelników wydziałów Starostwa Powiatowego w sprawach dotyczących zmian planów finansowych na 2017 rok, wyrażając zgodę na ich dokonanie:
– wniosek dyrektora Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Brańsku,
– wniosek Skarbnika Powiatu,
– wniosek naczelnika Wydziału Gospodarowania Mieniem, naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Ochrony Zdrowia.

 

pd

Powrót na początek strony