131. posiedzenie Zarządu Powiatu

Na posiedzeniu 30 listopada br. Zarząd Powiatu podjął uchwały w sprawie:

Ilustracja do artykułu 20171130_110252_HDR 640.jpg

– zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego zleconego do realizacji w 2017 r. Związkowi Harcerstwa Polskiego Chorągiew Białostocka,
– wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości położonych w obrębie Paszkowszczyzna, gmina Orla, stanowiących własność Gminy Orla,
– ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego z powiatu bielskiego do komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r.,
– w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2017 rok.

Dokonano weryfikacji planów finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Bielskiego pod względem ich zgodności z projektem uchwały budżetowej na 2018 rok oraz ustalenia zasad zimowego utrzymania dróg w sezonie 2017/2018 na drogach powiatowych zarządzanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w imieniu Zarządu Powiatu

Zarząd zapoznał się z:
– informacją nt. rachunku wyników Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim na 31 października 2017 r.,
– pismem Burmistrza Miasta Sępólno Krajeńskie dotyczącym podziękowania za pomoc udzieloną przez Powiat Bielski w związku ze stratami poniesionymi w wyniku huraganowego wiatru.

Zarząd Powiatu rozpatrzył i zaakceptował wnioski kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu oraz naczelników wydziałów Starostwa Powiatowego w sprawach dotyczących zmian planów finansowych na 2017 rok, wyrażając zgodę na ich dokonanie:
– wniosek Wydziału Budżetu i Finansów,
– wniosek dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg,
– wniosek dyrektora Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Brańsku,
– wniosek komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej,
– wniosek dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Typu Rodzinnego nr 1 w Bielsku Podlaskim.

Ponadto Zarząd rozpatrzył i zaakceptował wniosek naczelnika Wydziału Gospodarowania Mieniem w sprawie wysokości odszkodowania, jakie Powiat Bielski może wypłacić PKP SA z siedzibą w Warszawie, jako byłemu użytkownikowi wieczystemu działki, położonej w obrębie Strabla Łyse, gmina Wyszki, wydzielonej pod powiatową drogę publiczną.

 

pd

Powrót na początek strony