134. posiedzenie Zarządu Powiatu

Zarząd Powiatu 21 grudnia br. spotkał się na 134. przedświątecznym posiedzeniu. W jego trakcie podjęto uchwały w sprawie:

Ilustracja do artykułu 134 posiedzenie Zarządu Powiatu.jpg

– zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego zleconego do realizacji w 2017 r. Bractwu Młodzieży Prawosławnej;
– uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim;
– zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2017 r.

Zarząd rozpatrzył i przyjął materiały sesyjne:
– projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz placówek niepublicznych prowadzonych na terenie powiatu bielskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania;
– projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Bielskiego w charakterze partnera do realizacji projektu „Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w Subregionie Bielskim”;
– projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę nr XVII/125/08 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie ustalenia zasad wypłaty i wysokości diety oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowej Przewodniczącemu Rady Powiatu, Wiceprzewodniczącym Rady Powiatu, Radnym – nieetatowym członkom Zarządu Powiatu, przewodniczącym komisji i radnym Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim;
– projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie Powiatu Bielskiego na 2017 r.;
– projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały nr XIX/162/16 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego na lata 2017-2022.

Ponadto Zarząd podjął decyzję o oddaniu w trwały zarząd nieruchomości zajętych pod drogę publiczną powiatową na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Bielsku Podlaskim (obręb Popławy).

Zarząd Powiatu zatwierdził i podpisał dokumenty:
– wniosek Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Bielsku Podlaskim kierowany do Dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku w sprawie bezpłatnego przekazania posypywarki Stratos;
– aneks nr 1 do porozumienia w sprawie użyczenia pomieszczeń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bielsku Podlaskim.

Zarząd rozpatrzył i zaakceptował wniosek naczelnika Wydziału Gospodarowania Mieniem w sprawie wynajęcia pomieszczenia sali gimnastycznej w budynku przy ul. Widowskiej 1 w Bielsku Podlaskim Klubowi Sportowemu Tur.

Zarząd Powiatu rozpatrzył i zaakceptował wnioski kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu w sprawach dotyczących zmian planów finansowych na 2017 rok, wyrażając zgodę na ich dokonanie:
– wniosek Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Bielsku Podlaskim;
– wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Brańsku;
– wniosek Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim.

 

pd

Powrót na początek strony