96. posiedzenie Zarządu Powiatu

Na posiedzeniu 23 lutego 2017 r. Zarząd Powiatu podjął uchwały: – w sprawie zaakceptowania sprawozdań końcowych z wykonania zadań publicznych zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym w 2016 roku (dotyczy zadań realizowanych przez Klub Tenisa Stołowego w Bielsku Podlaskim, Klub Amazonki oraz Stowarzyszenie „Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach”), – w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie realizacji zadań publicznych Powiatu Bielskiego w 2017 roku, – w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej, – zmieniającą uchwałę nr 27/102/16 Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie zasad centralizacji rozliczeń podatku VAT w Powiecie Bielskim i jednostkach organizacyjnych powiatu.

Ilustracja do artykułu herb-miniatura.png

Zarząd rozpatrzył i zatwierdził projekty porozumień i aneksów do zawartych umów i porozumień:
– projekt porozumienia w sprawie przyjęcia dziecka z Powiatu Bielskiego do Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Ignatkach-Osiedle prowadzonej przez Samorząd Województwa Podlaskiego oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków przeznaczonych na jego utrzymanie,
– projekt aneksu nr 30 do umowy z dnia 29 grudnia 2010 r. zawartej pomiędzy Powiatem Bielskim a Caritas Diecezji Drohiczyńskiej w sprawie określenia warunków i wysokości dofinansowania kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Bielsku Podlaskim na 2017 rok,
– projekt aneksu nr 1 do porozumienia z dnia 17 czerwca 2016 r. zawartego ze Związkiem Powiatów Województwa Podlaskiego w sprawie współdziałania w celu ubiegania się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, działanie 8.1. Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną i korzystania z produktów powstałych w trakcie zrealizowanego przedsięwzięcia pn. „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych – modernizacja ewidencji gruntów i budynków”.

Zarząd zatwierdził dokumenty:
– projekty wniosków składanych do Wojewody Podlaskiego w sprawie stwierdzenia nabycia 1 stycznia 1999 r. praw własności działek położonych na gruntach wsi Krywiatycze, gm. Orla, wchodzących w skład drogi powiatowej nr 1670B Orla – Krywiatycze – Stary Kornin,
– wniosek naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Ochrony Zdrowia w sprawie zatwierdzenia planów naboru uczniów do klas pierwszych szkół prowadzonych przez Powiat Bielski na rok szkolny 2017/2018,
– treść ogłoszenia o sprzedaży w trybie bezprzetargowym samochodu osobowego marki Opel Vectra, rok produkcji 1997; nr rejestracyjny BBI CT65; nr VIN: WOLOJBF19W1059075.

Ponadto Zarząd zapoznał się z informacją naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Ochrony Zdrowia dotyczącej nauczania indywidualnego w szkołach prowadzonych przez Powiat Bielski oraz sprawozdaniem z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w 2016 r.

Zarząd powiatu rozpatrzył i zaakceptował wnioski:
– naczelnika Wydziału Gospodarowania Mieniem w sprawie wyrażenia zgody dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej na modernizację istniejącego ujęcia wodnego polegającej na budowie nowej stacji uzdatniania wody,
– Sekretarza Powiatu w sprawie zatwierdzenia zmiany brzmienia § 5 umowy stanowiącej załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiocie wyłonienia banku do kompleksowej obsługi bankowej budżetu Powiatu Bielskiego od 1 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2021 r.pd

Powrót na początek strony