98. posiedzenie Zarządu Powiatu

Na posiedzeniu 9 marca 2017 r. Zarząd Powiatu podjął uchwały i decyzje:

Ilustracja do artykułu herb-miniatura.png

– w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim za 2016 rok;
– w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem, stanowiących własność Powiatu Bielskiego;
– w sprawie wyboru banku do prowadzenia kompleksowej obsługi bankowej budżetu Powiatu Bielskiego od 1 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2021 r.;
– w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2017 rok;
– o oddaniu w trwały zarząd nieruchomości zajętych pod drogę publiczną powiatową na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Bielsku Podlaskim (dotyczy ulic w m. Bielsk Podlaski);
– o oddaniu w trwały zarząd nieruchomości zajętych pod drogę publiczną powiatową na rzecz PZD (dotyczy nieruchomości w obrębie m. Puchały Stare);
– w sprawie wygaśnięcia trwałego zarządu ustanowionego na czas nieoznaczony na rzecz Zespołu Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim, do zabudowanej nieruchomości położonej w Bielsku Podlaskim przy ul. Kleszczelowskiej 5.
Zarząd rozpatrzył i zatwierdził materiały sesyjne:
– informację o stanie mienia Powiatu Bielskiego według stanu na 31 grudnia 2016 r.;
– projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Brańsk na realizację inwestycji drogowej;
– projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., mających siedzibę na obszarze Powiatu Bielskiego;
– projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie Powiatu Bielskiego na 2017 r.;
– projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały nr XIX/162/16 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego na lata 2017-2022.

Rozpatrzono i zatwierdzono dokumenty:
– bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego na 31.12.2016 r. wraz ze specyfikacją sald, sporządzony na podstawie ewidencji księgowej organu za 2016 rok;
– projekty wniosków składanych do Wojewody Podlaskiego w sprawie stwierdzenia nabycia 1 stycznia 1999 r. praw własności działek położonych na gruntach wsi Popławy gm. Brańsk, wchodzących w skład drogi powiatowej nr 1694B Brańsk – Popławy – Holonki – Dołubowo – Dziadkowice.

Zarząd rozpatrzył wnioski kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu i naczelników wydziałów Starostwa Powiatowego w sprawach dotyczących zmian planów finansowych na 2016 rok, wyrażając zgodę na ich dokonanie:
– wniosek dyrektora PZD;
– wniosek naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Ochrony Zdrowia w sprawie dokonania zmian w planie finansowym Zespołu Szkół nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim;
– wniosek naczelnika Wydziału Architektury, Budownictwa, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa;
– wniosek naczelnika Wydziału Geodezji i Katastru w sprawie dokonania zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego na 2017 rok.

Rozpatrzono i zaakceptowano inne wnioski:
– wniosek dyrektora PZD w sprawie dokonania zmian Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego na lata 2017-2022 na zadanie pn. „Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej nr 1694B odcinek Popławy – Puchały Stare – granica powiatu”;
– wniosek naczelnika Wydziału Gospodarowania Mieniem w sprawie zaakceptowania projektu trójstronnego porozumienia dotyczącego wstąpienia przez SPZOZ w Bielsku Podlaskim w miejsce Powiatu Bielskiego w umowę dzierżawy nieruchomości zawartej z Bliską Apteką Bielsk sp. z o.o.pd

Powrót na początek strony