99. posiedzenie Zarządu Powiatu

Na posiedzeniu 17 marca 2017 r. Zarząd Powiatu podjął uchwały: – w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przebiegu drogi wojewódzkiej nr 659: Bielsk Podlaski – Wyszki – Topczewo – Hodyszewo – Nowe Piekuty – Droga nr 66; – zmieniającą uchwałę w sprawie powołania dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim; – w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Bielskiego za 2016 rok.

Ilustracja do artykułu herb-miniatura.png

Zarząd przyjął materiały sesyjne:
– autopoprawkę do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie Powiatu Bielskiego na 2017 r.,
– autopoprawkę do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały nr XIX/162/16 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego na lata 2017-2022.

Zarząd zatwierdził dokumenty:
– projekty wniosków składanych do Wojewody Podlaskiego w sprawie stwierdzenia nabycia z dniem 1 stycznia 1999 r. praw własności działek położonych na gruntach wsi Popławy gm. Brańsk, wchodzących w skład drogi powiatowej nr 1694B Brańsk - Popławy – Holonki – Dołubowo – Dziadkowice,
– ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż samochodu osobowego marki Ford Ka, nr rejestracyjny BBI FS46, nr VIN: WFOBXXWPRBXJ72072.

Zarząd Powiatu rozpatrzył wnioski kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu i naczelników wydziałów Starostwa Powiatowego w sprawach dotyczących zmian planów finansowych na 2016 rok, wyrażając zgodę na ich dokonanie:
– wniosek dyrektora Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Brańsku,
– wniosek naczelnika Wydziału Organizacyjno-Prawnego,
– wniosek Komendanta Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim.

Ponadto Zarząd rozpatrzył i zaakceptował wniosek dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w sprawie wyrażenia zgody na wspólną realizację przedsięwzięcia ze Spółdzielnią Mieszkaniową w Bielsku Podlaskim, polegającego na budowie zjazdu, drogi manewrowej, parkingu i zatoki autobusowej położonej przy ul. Mickiewicza.

Powrót na początek strony