Absolutorium dla Zarządu Powiatu

Podczas obrad XXX sesji Rady Powiatu 25 czerwca br. Zarząd Powiatu otrzymał absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2013. Udział w sesji brało 18 radnych, z których za uchwałą w tej sprawie głosowało aż 17 z nich, a tylko jeden wstrzymał się od głosu. Jest to wyraz aprobaty dla poczynań Zarządu w ubiegłym roku i docenienie efektywnej pracy przedkładającej się na dobrą kondycję finansową Powiatu Bielskiego.

Procedura udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu zgodnie z ustawą o finansach publicznych polega na analizie wielu dokumentów i przeprowadzeniu kontroli przez Komisję Rewizyjną. Rada i Komisja Rewizyjna badają:

  • sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, które zostało rozpatrzone przez Radę Powiatu podczas obrad XXIX sesji 31 marca 2014 r. oraz zatwierdzone w trakcie obrad bieżącej sesji,
  • opinię regionalnej izby obrachunkowej o powyższym sprawozdaniu, tj. uchwałę nr II-00321-72/14 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 25 kwietnia 2014 r.,
  • sprawozdanie finansowe, które rozpatrzono oraz zatwierdzono podczas bieżącej sesji,
  • opinię z badania sprawozdania finansowego,
  • informacje o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego, które analizowano podczas obrad XXIX sesji Rady Powiatu 31 marca 2014 r.,
  • stanowisko Komisji Rewizyjnej, również rozpatrzono w czasie obrad XXX sesji Rady,
  • uchwałę nr II-00322-61/14 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 2 czerwca 2014 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim wniosku o udzielenie Zarządowi absolutorium za 2013 rok.

Starosta Sławomir Jerzy Snarski, wypowiadając się na temat sytuacji finansowej Powiatu, poinformował radnych, iż w 2013 r. Powiat osiągnął dochody w kwocie ponad 52 mln zł, tj. o prawie 1,5 mln zł więcej niż w roku 2012 r. Co istotne – dochody te z roku na rok przyrastają, co dobrze rokuje na przyszłość. Wydatki w 2013 r. zamknęły się kwotą 50,5 mln zł, tj. o 1,7 mln zł większą niż w roku 2012. Rok budżetowy 2013 został zamknięty nadwyżką w kwocie ok. 1,8 mln zł. Starosta zwrócił również uwagę na dobrą sytuację wyjściową, jaką po wyborach samorządowych będzie miał nowo sformowany Zarząd Powiatu. Zadłużenie Powiatu zamyka się bowiem kwotą ok. 3,7 mln zł, co stanowi ok. 7 proc. całości budżetu. Rzadko który samorząd może pochwalić się równie dobrą sytuacją finansową. Starosta podziękował Radzie Powiatu za udzielone Zarządowi Powiatu wsparcie i podejmowanie trafnych decyzji.

Po przedstawieniu przez starostę wyników finansowych osiągniętych w ubiegłym roku przez Powiat Bielski, jak też po zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej, Rada Powiatu nie miała wątpliwości, że udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu jest całkowicie uzasadnione. Przy 18 radnych uczestniczących w obradach, 17 głosami „za” i 1 wstrzymującym się, Rada podjęła uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Bielsku Podlaskim z tytułu wykonania budżetu Powiatu Bielskiego za 2013 rok.

 

pd

Powrót na początek strony