Bezpieczny powiat bielski

Bezpieczeństwo mieszkańców powiatu bielskiego to jeden z najważniejszych problemów, na których koncentruje się uwaga władz samorządowych, chociaż w świadomości społecznej pozostający w cieniu innych dziedzin życia.

Ilustracja do artykułu DSC00284_kpp.jpg

Do bielskiej policji trafiły dwie skody yeti wyposażone
w nowoczesne silniki benzynowe o mocy 150 KM z napędem 4 × 4
(fot. KPP)


Na co dzień ważniejsze są dla nas kłopoty z jakością dróg, kolejki do lekarzy, zdobycie pracy czy jakość nauczania w szkołach. Z funkcjonariuszami służb, takich jak straż pożarna, policja czy też służby sanitarne stykamy się z reguły wówczas, gdy bezpośrednio nas lub naszych sąsiadów czy krewnych dotknie jakieś niemiłe zdarzenie.

Dopiero wówczas uświadamiamy sobie, jak ważne jest nasze bezpieczeństwo i ile zależy od sprawności, wyszkolenia i wyposażenia ludzi, którzy spieszą nam z pomocą w sytuacjach zagrażających naszemu zdrowiu i życiu. Zagadnienia te stały się przedmiotem obrad Zarządu Powiatu w lutym oraz XX sesji Rady Powiatu 14 lutego br. Ponadto, na kwietniowej sesji, Rada Powiatu zajmie się bezpieczeństwem sanitarnym.


Policja

Najbardziej widoczną i mającą bezpośredni kontakt z mieszkańcami powiatu służbą jest policja. Jej funkcjonariuszy spotykamy na drogach, gdzie dbają o naszą spokojną, niczym niezakłóconą jazdę samochodami, widzimy policjantów na pieszych patrolach, rzadziej zaś podczas zdarzeń wymagających ich interwencji. W Komendzie Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim aktualnie pracuje 103 funkcjonariuszy, których zadaniem jest ochrona życia i zdrowia ludzi oraz ich mienia, zapewnienie bezpieczeństwa publicznego, zapobieganie zjawiskom kryminalnym i ściganie ich sprawców. W ubiegłym roku policja dostała narzędzie, które sprzyja dobrej komunikacji ze społeczeństwem – krajową mapę zagrożeń bezpieczeństwa. Dzięki niej każdy obywatel za pośrednictwem Internetu ma możliwość anonimowego przekazania informacji o zagrożeniach występujących w swoim otoczeniu.

W ubiegłym roku policja wykryła 653 przestępstwa, tj. o 252 mniej niż w roku 2015. Niepokojącym zjawiskiem był wzrost karalnych czynów popełnianych przez nieletnich z 15 w roku 2015 do 27 w roku ubiegłym. W strukturze przestępstw najwięcej, tj. 195 czynów, związanych było z kradzieżami i kradzieżami z włamaniem, bójkami i pobiciami, spowodowaniem uszczerbku na zdrowiu, uszkodzeniem mienia i przestępstwami rozbójniczymi. Zanotowano również 122 przestępstwa gospodarcze i 44 narkotykowe. Należy podkreślić, iż przestępczość kryminalna w naszym powiecie utrzymuje się na dość niskim poziomie, a liczba zdarzeń maleje przy jednocześnie wzrastającej ich wykrywalności – 50,7 proc. w roku 2015, 66,5 proc. w roku 2016. Wśród 609 zdarzeń drogowych 577 stanowiły kolizje, a 32 to były wypadki. Spadła liczba kolizji spowodowanych przez nietrzeźwych kierowców – z 21 w roku 2015 do zaledwie 10 w roku ubiegłym.

Największe i najtrudniejsze zdarzenia, które miały miejsce na terenie powiatu

Piętnastego lutego 2016 r. na drodze krajowej nr 66 w okolicach miejscowości Szastały, gm. Bielsk Podlaski, doszło do wypadku samochodu ciężarowego przewożącego 25 ton zboża oraz samochodu osobowego. W wyniku wypadku śmierć na miejscu poniósł kierujący samochodem osobowym.

Ósmego czerwca 2016 r. na tej samej drodze koło Szastał doszło do wypadku dwóch samochodów osobowych. Na miejscu zdarzenia w jednym z samochodów strażacy zastali cztery zakleszczone osoby. W wyniku wypadku śmierć poniosły dwie osoby, natomiast dwie kolejne w ciężkim stanie zostały odwiezione do szpitala. Dwie osoby, podróżujące drugim samochodem biorącym udział w wypadku, z lekkimi obrażeniami ciała zostały odwiezione do szpitala.

Bielska komenda w ocenie Komendy Głównej Policji plasuje się na drugim miejscu w województwie podlaskim, co w świadomości społeczności lokalnej powinno budzić poczucie bezpieczeństwa i zaufania do tej służby. Jej wysiłki w zapewnienie bezpieczeństwa wydatnie wspierają władze Powiatu, m.in. dofinansowując kwotą 20 tys. zł zakup dwóch oznakowanych pojazdów policyjnych typu SUV.

Podobnie optymistycznie przedstawia się stan bezpieczeństwa pożarowego w powiecie bielskim w 2016 roku. Na terenie powiatu doszło ogółem do 562 zdarzeń, w tym 134 pożarów, 416 miejscowych zagrożeń (wypadki komunikacyjne, skutki związane z burzami i nawałnicami) oraz 12 fałszywych alarmów.

W analogicznym okresie 2015 r. w powiecie bielskim odnotowano 605 zdarzenia, w tym 274 pożarów, 323 miejscowych zagrożeń i osiem fałszywych alarmów.


Straż pożarna

Jednostki Państwowej Straży Pożarnej interweniowały 267 razy, ochotnicza straż pożarna – 170 razy. Sto dwadzieścia pięć interwencji obie formacje wykonywały wspólnie.

W 2016 roku w ramach działań prewencyjnych przeprowadzono 88 kontroli – w tym osiem kontroli w obiektach zamieszkania zbiorowego, 57 kontroli w obiektach użyteczności publicznej, 14 kontroli w obiektach produkcyjnych i magazynowych, trzy kontrole w lasach oraz sześć kontroli w gospodarstwach rolnych. Ogółem skontrolowano 126 obiektów, podczas przeprowadzanych kontroli stwierdzono 82 nieprawidłowości i wydano 13 decyzji nakazujących ich usunięcie.

zdjęcie: Pojazd ratowniczo-gaśniczy GBA 2,5/25 na podwoziu Renault

Do bielskiej straży pożarnej trafił pojazd ratowniczo-gaśniczy GBA 2,5/25
na podwoziu Renault
(fot. KPP)


Największe i najtrudniejsze zdarzenia, które miały miejsce na terenie powiatu

Dziesiątego października 2016 r. w miejscowości Knorozy, gm. Bielsk Podlaski, miał miejsce pożar spichlerza, w którym znajdowało się około 300 ton zboża. W wyniku pożaru częściowemu zniszczeniu uległ spichlerz oraz magazynowane w nim zboże. W akcji gaśniczej w sumie brało udział siedem zastępów państwowej i ochotniczej straży pożarnej.

Dwudziestego października 2016 r. w Brańsku doszło do pożaru budynków tartaku. W wyniku pożaru częściowemu spaleniu uległa maszyna do obróbki drewna. Całkowitemu spaleniu uległa część przybudówki drewnianej, w której znajdował się trak, częściowemu spaleniu uległa część przybudówki z trocinami wraz z więźbą dachową. W akcji gaśniczej w sumie brało udział 10 zastępów państwowej i ochotniczej straży pożarnej.

Wzrost ilości zdarzeń w grupie miejscowych zagrożeń spowodowany był głównie przez nawałnicę, która przetoczyła się nad terenem powiatu bielskiego 17 czerwca 2016 r. Usuwając jej skutki jednostki ochrony przeciwpożarowej interweniowały w sumie 58 razy. Działania strażaków polegały głownie na usuwaniu powalonych i złamanych drzew oraz zabezpieczeniu uszkodzonych dachów budynków mieszkalnych i gospodarczych.

Wzrost statystyk w grupie miejscowych zagrożeń spowodowany był również działaniami podejmowanymi w zakresie zabezpieczania ognisk afrykańskiego pomoru świń (ASF). Strażacy interweniowali w sumie 55 razy, a ich działania polegały na nasączaniu mat dezynfekcyjnych.


Sanepid

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bielsku Podlaskim zakresem swojego działania obejmuje 1366 obiektów w powiecie. Sprawuje ona nadzór sanitarny w zakresie epidemiologii, higieny żywności, żywienia i przedmiotów użytku, higieny komunalnej, higieny pracy, higieny dzieci i młodzieży, promocji zdrowia oraz nadzoru zapobiegawczego.

Ogółem w 2016 r. pracownicy stacji przeprowadzili 1175 kontroli obiektów, wydali 168 decyzji merytorycznych i 101 decyzji płatniczych. Ponadto wydano 56 postanowień oraz nałożono trzy mandaty. W ramach sprawowanego nadzoru pobrano 319 próbek do badań chemicznych, fizycznych i mikrobiologicznych. Wykonano 1042 oznaczenia fizyczne i sześć chemicznych. Pobierano również próbki środków spożywczych, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, kosmetyków i wody.

Największym problemem epidemicznym w naszym powiecie stanowią choroby odkleszczowe – borelioza i wirusowe zapalenie mózgu przenoszone przez kleszcze. Zarejestrowano 96 zachorowań na boreliozę i sześć zachorowań na kleszczowe zapalenie mózgu (KZM). Inne zarejestrowane niepokojące choroby zakaźne to krztusiec (13 przypadków), zakażenie salmonellą (19 przypadków), pięć przypadków przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B oraz 10 przypadków wirusowego zapalenia wątroby typu C, grypa – 6067 przypadków. Nie zarejestrowano chorób takich jak świnka czy różyczka ani chorób wysoce zakaźnych, takich jak: cholera, błonica, dur brzuszny, dury rzekome. W roku ubiegłym zaszczepiono 13 osób narażonych na wściekliznę, co jest dobrym rezultatem w porównaniu z latami ubiegłymi, kiedy szczepiono po 22 osoby rocznie.

Sukcesywnej poprawie ulega stan sanitarno-techniczny placówek służby zdrowia na terenie powiatu bielskiego, placówek oświatowo-wychowawczych, obiektów użyteczności publicznej, nadzorowanych obiektów sektora spożywczego, sieci wodociągowej w miastach i gminach oraz jakość zdrowotna środków spożywczych produkowanych i wprowadzanych do obrotu na terenie powiatu. Niepokojącymi zjawiskami są natomiast problem wszawicy i świerzbu wśród dzieci i młodzieży szkolnej zarówno na wsi, jak i w mieście oraz zwiększenie się liczby zakładów, w których stwierdzono przekroczenie najwyższych dopuszczalnych normatywów higienicznych.


Podsumowanie

Zwierzchnictwo nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli pełni Starosta Bielski, który kieruje pracami Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Powiatu Bielskiego. W jej skład wchodzą przedstawiciele władz powiatu, straży pożarnej i policji oraz Prokurator Rejonowy w Bielsku Podlaskim. W ubiegłym roku zajmowała się ona m.in. oceną skuteczności działań pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, podejmowanych w ramach realizacji autorskiego programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców takich przestępstw oraz poprzez poradnictwo specjalistyczne dla ofiar, a także oceną stanu bezpieczeństwa pożarowego w powiecie bielskim. Działania tych instytucji spotkały się z pozytywną oceną członków komisji.

Ocenę taką należy też postawić wszystkim służbom dbającym o nasze bezpieczeństwo. Podkreślić należy, iż powiat bielski jest miejscem spokojnym i bezpiecznym w porównaniu do innych regionów województwa i kraju, a niemal wszystkie odnotowywane zjawiska zagrażające naszej spokojnej egzystencji mają tendencje malejące. Niewątpliwie jest to jedną z najlepszych wizytówek naszego powiatu, którą warto pochwalić się na szerszym forum.

 

pd

Powrót na początek strony