Bezrobocie na terenie powiatu bielskiego w 2012 roku

W powiecie bielskim, według stanu na koniec listopada br., zarejestrowanych jest 2078 osób bezrobotnych. Ich liczba od czterech lat oscyluje w granicach 2000 osób ulegając nieznacznym wahaniom z powodu sezonowości w zatrudnieniu i we wsparciu zatrudnienia za pomocą Funduszu Pracy. Prawie 60 proc. zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bielsku Podlaskim bezrobotnych zamieszkuje na terenie Bielska Podlaskiego. Stopa bezrobocia w naszym powiecie należy do najniższych w województwie podlaskim, w październiku wynosiła 8,7 proc. (w województwie podlaskim – 13,9 proc.).

Niewątpliwy wpływ na lepszą niż w innych powiatach sytuację na lokalnym rynku pracy ma dość dobra sytuacja gospodarcza w powiecie, istnienie i ciągły rozwój wielu dużych jak i małych firm systematycznie zwiększających zatrudnienie oraz powstawanie nowych firm oferujących duże zapotrzebowanie na nowych pracowników. Do istniejących zakładów, które zwiększają zatrudnienie i tworzą nowe miejsca pracy, należą m.in.: Bison-Bial SA, Suempol sp. z o.o., Arhelan s.j. Największe nowo powstałe firmy w powiecie, które zatrudniają dużą liczbę nowych pracowników, to Swedspan Polska w Koszkach i Nordhus SA w Bielsku Podlaskim. Od stycznia do listopada br. Urząd Pracy dysponował łącznie 617 ofertami pracy, które proponował bezrobotnym.

Jednak nie dla wszystkich grup bezrobotnych istnieje wystarczająca liczba ofert na lokalnym rynku pracy. W najtrudniejszej sytuacji znajdują się osoby wkraczające na rynek pracy, czyli absolwenci szkół, którzy w znacznej liczbie zasilają każdego roku szeregi bezrobotnych, w szczególności osoby z wyższym wykształceniem, a także osoby których wykształcenie i umiejętności są niedostosowane do potrzeb rynku pracy. Tym osobom potrzebne jest wsparcie ze strony Powiatowego Urzędu Pracy.

Na promocję zatrudnienia i aktywizację zawodową bezrobotnych powiat bielski otrzymał na początku 2012 roku z Funduszu Pracy kwotę 1 835 000 zł. Ponadto na aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych powiat bielski przeznaczył w 2012 roku kwotę 312 000 zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Ponieważ potrzeby powiatu były dużo większe, Powiatowy Urząd Pracy nieprzerwanie w ciągu całego roku czynił starania o pozyskanie dodatkowych środków finansowych na walkę z bezrobociem. W rezultacie na realizację w 2012 roku projektów, mających na celu tworzenie nowych miejsc pracy dla osób bezrobotnych, wsparcie samozatrudnienia bezrobotnych i aktywizację zawodową bezrobotnych, Powiat Bielski uzyskał dodatkowo środki Funduszu Pracy w łącznej wysokości 2 965 800 zł. Tak więc w 2012 roku Powiat dysponował łącznie kwotą 5 112 800 zł na walkę z bezrobociem.

Powiatowy Urząd Pracy przeznaczył te środki na usługi i instrumenty rynku pracy, mając na względzie przy wyborze form wsparcia zapotrzebowanie ze strony bezrobotnych i propozycje oraz możliwości zgłaszane przez pracodawców. Zorganizowane zostały prace interwencyjne dla 62 osób bezrobotnych, roboty publiczne dla 42 bezrobotnych. 399 osób zostało skierowanych na staże, 47 osób bezrobotnych zostało zatrudnionych na stanowiskach pracy wyposażonych ze środków Funduszu Pracy. 43 osoby bezrobotne otrzymały dotacje na podjęcie działalności gospodarczej, 28 bezrobotnych posiadających zapewnienie zatrudnienia zostało przeszkolonych ze środków Funduszu Pracy. W ramach Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wsparciem objęto łącznie 12 osób niepełnosprawnych. Podejmując powyższe działania na rzecz osób bezrobotnych, Powiatowy Urząd Pracy stara się zadbać o dalsze losy tych osób po zakończeniu okresu subsydiowania. W tym celu negocjuje z pracodawcami dalsze zatrudnienie bezrobotnych. Te działania owocują wysoką efektywnością w postaci kontynuacji zatrudnienia, sięgającą w niektórych projektach 85 proc.

Powiatowy Urząd Pracy oferuje zarejestrowanym bezrobotnym także inne formy pomocy. Zatrudnieni w Urzędzie doradcy zawodowi proponują bezrobotnym indywidualne i grupowe poradnictwo zawodowe. W 2012 roku przeprowadzono 1150 indywidualnych rozmów doradczych, 112 osób bezrobotnych objętych zostało grupowym poradnictwem zawodowym. Przeprowadzone zostały 32 spotkania grupowe z zakresu informacji zawodowej, a 234 osoby skorzystały z informacji zawodowej w formie indywidualnej. Ponadto w czterech zorganizowanych edycjach szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy wzięły udział łącznie 42 osoby oraz zorganizowano 10 warsztatów z zakresu pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy, w których uczestniczyły łącznie 124 osoby.

 

Alicja Pawluczuk, Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim

Powrót na początek strony