Bezrobocie w powiecie bielskim w 2013 roku

Według informacji Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku Podlaskim, stopa bezrobocia w powiecie bielskim w 2013 r. wynosiła 9,5 proc. Ogólna liczba zarejestrowanych w powiecie bezrobotnych uległa zmniejszeniu o 236 osób, głównie z powodu podjęcia pracy, rozpoczęcia stażu oraz niepotwierdzenia gotowości do podjęcia pracy. Z takimi danymi dotyczącymi stanu bezrobocia w powiecie w 2013 r. zapoznała się Rada Powiatu podczas XXVI sesji. Jest to najniższy wynik w województwie podlaskim, chociaż w porównaniu do sytuacji sprzed roku wskaźnik ten uległ pogorszeniu o 0,6 proc. Stopa bezrobocia w województwie w końcu sierpnia br. kształtowała się na poziomie 14,5 proc. (w Polsce 13,0 proc.).

W latach 2003-2008 następował stały spadek bezrobocia, natomiast w roku 2009 doszło do dużego wzrostu liczby bezrobotnych w powiecie. Od tego czasu stan ten utrzymuje się na zbliżonym poziomie, ulegając w kolejnych latach nieznacznym wahaniom. Obecnie jest prawie 2200 zarejestrowanych osób bezrobotnych.

Najliczniejszą grupę bezrobotnych stanowiły osoby młode w przedziale wiekowym 25-34 lata (29,6 proc. ogółu bezrobotnych). Druga co do wielkości grupa to bezrobotni w wieku 18-24 lata (25,6 proc.). Ogółem bezrobotni w wieku 18-34 lata stanowią 55,2 proc. ogółu zarejestrowanych w powiecie bielskim. Najmniejsze bezrobocie cechuje grupy wiekowe powyżej 55. roku życia (13,9 proc.).

Od 1 stycznia do 30 września 2013 r. ze środków Funduszu Pracy wypłacono łącznie na zasiłki dla bezrobotnych ok. 2,43 mln zł oraz 1,2 mln zł na stypendia z tytułu odbywanego stażu.

Środki Funduszu Pracy nie zaspokoiły potrzeb powiatu w zakresie przeciwdziałania bezrobociu, dlatego urząd pracy wykorzystywał wszelkie pojawiające się możliwości, aby ubiegać się o dodatkowe środki na aktywizację zawodową osób bezrobotnych, zarówno ze źródeł krajowych, jak i pochodzących z UE. Na finansowanie działań na rzecz promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych w 2013 roku powiat bielski dysponował kwotą w wysokości 5,2 mln zł.

 

pd

Powrót na początek strony