Byłe „Medyki” dla szpitala

Powiat Bielski przekazał Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim w użytkowanie na czas nieokreślony nieruchomość gruntową, na której znajduje się budynek po szkole medycznej. Jej zagospodarowanie jest konieczne z uwagi na potrzebę przywrócenia potencjału terenu i zagwarantowania normalnej eksploatacji obiektu.

W związku z opracowaniem szczegółowej dokumentacji budowlanej oraz w świetle nowej perspektywy finansowej szpital zamierza przeznaczyć budynek na prowadzenie działalności statutowej w zakresie świadczenia usług medycznych. Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości stanowi niewątpliwy atut z uwagi na możliwość rozłożenia miejsc udzielania świadczeń przy jednoczesnym ich utrzymaniu głównej lokalizacji.

Planuje się przebudowę oraz rozbudowę budynku, który będzie odpowiadał wymogom technicznym i sanitarnym dla pomieszczeń podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Zakłada się wykorzystanie części budynku na potrzeby Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego oraz gabinetów poradni specjalistycznych świadczących usługi diagnostyczne, profilaktyczne, lecznicze, rehabilitacyjne oraz pielęgnacyjne z zakresu medycyny ogólnej, rodzinnej i geriatrycznej. Planowana jest również termomodernizacja polegająca na: dociepleniu ścian zewnętrznych, stropodachu, ścian, wymianie okien i drzwi, modernizacji instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, wentylacji grawitacyjnej oraz oświetlenia.

Zaplanowano udoskonalenie otoczenia i infrastruktury zewnętrznej poprzez m.in.: budowę nowych miejsc parkingowych, zagospodarowanie terenów zielonych z utworzeniem miejsca rekreacji i odpoczynku dla pacjentów oraz odwiedzających, wymianę ogrodzenia, modernizację podjazdów, wjazdów i oświetlenia zewnętrznego.

 

mj

Powrót na początek strony