Dostosowanie sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe, Rada Powiatu na sesji 23 marca br. podjęła uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r., mających siedzibę na obszarze powiatu bielskiego.

Ilustracja do artykułu Education.jpg

Pierwszego września 2017 r. sześcioletnia szkoła podstawowa specjalna w Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Bielsku Podlaskim przekształci się w ośmioletnią szkołę podstawową specjalną. Rozpocznie się też proces wygaszania gimnazjum specjalnego, który zakończy się 31 sierpnia 2019 r. Trzyletnia szkoła specjalna przysposabiająca do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi przekształcona zostanie w trzyletnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy. Dotychczasowe zasadnicze szkoły zawodowe staną się trzyletnimi branżowymi szkołami I stopnia, a dotychczasowe szkoły policealne dla osób posiadających wykształcenie średnie o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku staną się szkołami policealnymi dla osób posiadających wykształcenie średnie lub średnie branżowe o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku.

Od 1 września 2019 r. dotychczasowe trzyletnie licea ogólnokształcące ulegną przekształceniu w czteroletnie licea ogólnokształcące, a czteroletnie technika staną się pięcioletnimi.

Przekształcenia ww. szkół nastąpią z mocy prawa, a Rada Powiatu do 31 listopada br. podejmie uchwałę potwierdzającą przekształcenie danej szkoły.

Plan sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych prowadzonych przez Powiat Bielski, z uwzględnieniem szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Bielskiego prowadzonych przez inne organy, do roku 2019 będzie przedstawiał się następująco:
1) trzyletnie I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku Podlaskim;
2) trzyletnie II Liceum Ogólnokształcące z Białoruskim Językiem Nauczania im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim;
3) Zespół Szkół nr 1 im. Marszałka Józefa Klemensa Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim, w skład którego wchodzą:
a) czteroletnie Technikum nr 1,
b) I Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zaoczne;
4) czteroletnie Technikum nr 4 wchodzące w skład Zespołu Szkół nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim;
5) czteroletnie Technikum wchodzące w skład Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Krzysztofa Kluka w Rudce, dla którego organem prowadzącym jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi;
6) trzyletnie Liceum Ogólnokształcące wchodzące w skład Zespołu Szkół im. Armii Krajowej w Brańsku, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Brańsk;
7) Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Bielsku Podlaskim z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 17, w skład którego wchodzą:
a) ośmioletnia Szkoła Podstawowa Specjalna,
b) Gimnazjum Specjalne,
c) trzyletnia Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy, która prowadzi klasy dotychczasowej trzyletniej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi;
8) trzyletnia Branżowa Szkoła I Stopnia wchodząca w skład ZS nr 1 w Bielsku Podlaskim, która prowadzi klasy dotychczasowej trzyletniej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1;
9) trzyletnia Branżowa Szkoła I Stopnia wchodząca w skład ZS w Brańsku, która prowadzi klasy dotychczasowej trzyletniej Zasadniczej Szkoły Zawodowej, dla której organem prowadzącym jest Miasto Brańsk;
10) trzyletnia Branżowa Szkoła I Stopnia wchodząca w skład ZSCKR w Rudce, która prowadzi klasy dotychczasowej trzyletniej Zasadniczej Szkoły Zawodowej, dla której organem prowadzącym jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi;
11) Szkoła Policealna nr 2 dla osób posiadających wykształcenie średnie lub wykształcenie średnie branżowe, o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku, wchodząca w skład ZS nr 1;
12) Zaoczna Szkoła Policealna dla Dorosłych nr 1 dla osób posiadających wykształcenie średnie lub wykształcenie średnie branżowe, o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku, wchodząca w skład ZS nr 4 w Bielsku Podlaskim;
13) Szkoła Policealna dla osób posiadających wykształcenie średnie lub wykształcenie średnie branżowe, o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku, wchodząca w skład ZSCKR, dla której organem prowadzącym jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

pd

Powrót na początek strony