III sesja Rady Powiatu

Dwudziestego szóstego lutego Rada Powiatu w Bielsku Podlaskim obradowała na III sesji. W jej trakcie podjęto 14 uchwał oraz rozpatrzono sześć sprawozdań i informacji. Ponadto radni złożyli wnioski i interpelacje w sprawach związanych z bieżącą działalnością Powiatu Bielskiego.

Ilustracja do artykułu 20150226_103117.jpg

Czternaście podjętych przez Radę Powiatu uchwał dotyczyło:
• nadania statutu Starostwu Powiatowemu w Bielsku Podlaskim,
• wprowadzenia zmian w regulaminie organizacyjnym Starostwa Powiatowego,
• delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy tej samej części nieruchomości, będącej własnością Powiatu Bielskiego,
• wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu tej samej części nieruchomości, będącej własnością Powiatu Bielskiego,
• określenia zadań, na które Powiat Bielski przeznacza środki PFRON w 2015 roku,
• zmian w budżecie Powiatu Bielskiego na 2015 r.,
• zmiany uchwały nr II/11/14 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego na lata 2015-2022,
• trzy uchwały w sprawie powołania stałych komisji Rady Powiatu: Komisji Budżetu i Finansów; Komisji Oświaty, Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
• trzy uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy nowo powołanych komisji stałych.

Rada Powiatu rozpatrzyła informacje i sprawozdania:
• sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym,
• roczne sprawozdanie z działalności Komendanta Powiatowego Policji w Bielsku Podlaskim oraz informację o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego za 2014 r.,
• informację komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej oraz zagrożeniach pożarowych powiatu za 2014 rok,
• sprawozdanie starosty bielskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego za 2014 rok,
• informację dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim o wydzierżawianych pomieszczeniach w budynkach stanowiących własność Powiatu Bielskiego i użytkowanych przez SPZOZ,
• sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Bielski za rok 2014.

Ponadto przewodniczący Rady zapoznał radnych z informacjami nt. zawarcia przez jednostki organizacyjne Powiatu umów najmu lokali oraz uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej opiniującej prawidłowość planowanej kwoty długu oraz o możliwości sfinansowania deficytu przewidzianego na 2015 rok w budżecie powiatu bielskiego.

Radni Rady Powiatu złożyli wnioski i interpelacje dotyczące spraw związanych z problemami sieci drogowej i stanu technicznego dróg powiatowych.

 

pd

Powrót na początek strony