Inauguracja roku szkolnego w Zespole Szkół nr 4

Pierwszego września 2016 roku w Zespole Szkół nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim miała miejsce uroczysta inauguracja nowego roku szkolnego.

Ilustracja do artykułu 160905-inauguracja2.jpg

W uroczystości wzięli udział znakomici goście, którymi byli:
– ksiądz mitrat Leoncjusz Tofiluk, dziekan bielski,
– dr inż. Sławomir Jerzy Snarski, starosta bielski,
– Piotr Bożko, wicestarosta bielski,
– Raisa Rajecka, wójt gminy Bielsk Podlaski,
– Grzegorz Anatol Tymiński, naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Ochrony Zdrowia,
– ksiądz prałat Zbigniew Karolak, proboszcz Parafii Najświętszej Opatrzności Bożej,
– ksiądz prot. Andrzej Mińko, proboszcz Parafii Zmartwychwstania Pańskiego,
– Tamara Korycka, sekretarz miasta Bielsk Podlaski,
– Aleksy Wiazowski, przewodniczący Rady Rodziców.

zdjęcie: Gospodarz inauguracji, dyrektor Zespołu Szkół nr 4 Bolesław Hryniewicki

Gospodarz inauguracji, dyrektor Zespołu Szkół nr 4 Bolesław Hryniewicki

W związku z reorganizacją szkół do ZS nr 4 został przyłączony Zespół Szkół nr 3. Dyrektor Bolesław Hryniewicki wyjaśniał, że proces zmian i związanego z nimi doskonalenia, jest zjawiskiem wpisanym w funkcjonowanie dzisiejszych organizacji, również szkół. Najważniejsze jest, jego zdaniem, to, aby dokonujące się zmiany umiejętnie wykorzystać do tworzenia nowego i lepszego. Chciałby, aby w efekcie reorganizacji powstała nowa jakość – nowoczesna, przyjazna, otwarta na otoczenie szkoła, oferująca swoim uczniom wysoki poziom nauczania oraz atrakcyjne kierunki kształcenia.

W roku szkolnym 2016/2017 naukę w klasach pierwszych rozpoczęło 89 uczniów na następujących kierunkach kształcenia: technik informatyk, technik ekonomista, technik logistyk, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik rolnik. Trwa jeszcze nabór na kwalifikacyjny kurs zawodowy dla osób dorosłych w zawodzie technik rolnik, na którym można bezpłatnie uzyskać kwalifikacje niezbędne do przejęcia gospodarstw rolnych i ubiegania się o fundusze unijne. W efekcie reorganizacji szkół w ZS nr 4 będzie kontynuowało naukę 114 uczniów z ZS nr 3. Zatrudnienie w nowej szkole znalazło 12 nauczycieli oraz dwóch pracowników obsługowych z byłych „ekonomów”, utworzony został etat pedagoga szkolnego. Łącznie w szkole będzie pobierać naukę 386 uczniów technikum oraz 50 uczestników kwalifikacyjnego kursu zawodowego dla osób dorosłych. Kadra pedagogiczne ZS nr 4 liczy 46 nauczycieli, w tym pięciu wychowawców internatu. Od nowego roku szkolnego szkoła ma nowego wicedyrektora, którym jest Barbara Onacewicz oraz nowego kierownika internatu – Marię Bednarczyk. ZS nr 4 jest jedyną szkołą w Bielsku Podlaskim, przy której funkcjonuje internat. Są w nim zakwaterowani uczniowie ze wszystkich szkół ponadgimnazjalnych z Bielska Podlaskiego. Internat dysponuje 125 miejscami, jest obiektem nowoczesnym, funkcjonalnym i dobrze wyposażonym.

zdjęcie: Inauguracja roku szkolnego w Zespole Szkół nr 4

W okresie wakacji w ZS nr 4 trwały intensywne prace remontowe, mające na celu przygotowanie szkoły do przyjęcia nowych uczniów i kierunków kształcenia. Wykonanych zostało pięć pracowni komputerowych, w których będą prowadzone zajęcia z zakresu informatyki, ekonomii, logistyki i hotelarstwa, utworzona został nowoczesna multimedialna pracownia do nauki języków obcych, dwie sale katechetyczne oraz gabinet pedagoga szkolnego. Wykonano gruntowny remont biblioteki szkolnej, została ona powiększona o jedno dodatkowe pomieszczenie na księgozbiór, który w ilości 12 tysięcy egzemplarzy został przeniesiony z Zespołu Szkół nr 3.Wykonano gruntowny remont pracowni geografii i historii. Całkowicie zmieniła się szatnia, z której usunięto boksy, wykonano nową posadzkę, wyremontowano ściany oraz wstawiono funkcjonalne szafki dla 400 uczniów. Za organizację i nadzór nad pracami remontowymi odpowiedzialna była Grażyna Kozłowska – kierownik gospodarczy. Dyrektor Hryniewicki podkreślał, że prace remontowe były możliwe dzięki zapewnieniu finansowania przez organ prowadzący szkołę, którym jest Powiat Bielski. Na ręce starosty bielskiego dr inż. Sławomira Jerzego Snarskiego, wicestarosty Piotra Bożko oraz naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Ochrony Zdrowia Anatola Grzegorza Tymińskiego złożył podziękowanie za wsparcie finansowe i organizacyjne w procesie reorganizacji szkół, dziękował za mądrą politykę oświatową, za niełatwe, ale potrzebne decyzje, które zaprocentują w przyszłości dobrą oświatą w Powiecie Bielskim. Podziękował również burmistrzowi miasta Bielsk Podlaski Jarosławowi Borowskiemu za remont ulicy Hołowieskiej.

zdjęcie: Starosta bielski Sławomir Jerzy Snarski

Starosta bielski Sławomir Jerzy Snarski

Uczniów klas pierwszych zapewniał, że podjęli dobrą decyzję wybierając Zespół Szkół nr 4. Argumentował to wysokimi wynikami matur i egzaminów zawodowych oraz istniejącymi w szkole licznymi aktywnościami, dającymi możliwość wszechstronnego rozwoju. Wymieniał m.in. prężnie działający samorząd uczniowski, wysokie osiągnięcia sportowe uczniów, działające w szkole koło przedsiębiorczości, w ramach którego prowadzą sklepik uczniowski, działalność artystyczną, zaangażowanie uczniów technikum rolniczego w planowanie, organizowanie i wykonywanie prac w szkolnym gospodarstwie rolnym. Zwrócił uwagę na konieczność rozwijania i unowocześniania Zespołu Pieśni i Tańca „Podlaskie Kukułki”, co umożliwi kontynuowanie prawie 45-letniej tradycji „Kukułek”

zdjęcie: ksiądz mitrat Leoncjusz Tofiluk, dziekan bielski

Ksiądz mitrat Leoncjusz Tofiluk, dziekan bielski

Zespół Szkół nr 4 jest placówką oświatową, w której duży nacisk kładzie się na wychowanie. W swojej pracy wychowawczej szkoła współpracuje ściśle z Kościołem, który pomaga kształtować postawy moralne młodego pokolenia, uczy dążenia do dobra i prawdy. Dyrektor dziękował znakomitym gościom w osobach ks. mitrata Leoncjusza Tofiluka dziekana bielskiego, księdza prałata Zbigniewa Karolaka, proboszcza Parafii Najświętszej Opatrzności Bożej oraz księdza prot. Andrzej Mińko, proboszcza Parafii Zmartwychwstania, za ich wielką życzliwość i wspieranie szkoły w jej pracy wychowawczej.

zdjęcie: poczet sztandarowy

Starosta Snarski przypomniał znaną zasadę, że szkoła ma służyć młodzieży. Dobra szkoła organizuje naukową, społeczną, kulturalną i sportową aktywność uczniów, korzystając w tym maksymalnie z opinii rodziców. Warunkiem skuteczności działania szkoły są właściwe relacje i wzajemny szacunek pomiędzy nauczycielem i uczniem. Młodzież musi być świadomym uczestnikiem procesu dydaktycznego, zdawać sobie sprawę z tego, że jedynie rzetelna praca i zaangażowanie dają oczekiwane rezultaty. Szkoła ma również wychowywać, uczyć tolerancji, szacunku dla tradycji i kultury, korzystać z nauki wielkich autorytetów. Starosta przypomniał słowa Ojca Świętego Franciszka skierowane na Światowych Dniach Młodzieży do małżeństw: „proszę, dziękuję, przepraszam” i zachęcał do używania tych słów również w szkole.

zdjęcie: ksiądz prałat Zbigniew Karolak, proboszcz Parafii Najświętszej Opatrzności Bożej

Ksiądz prałat Zbigniew Karolak,
proboszcz Parafii Najświętszej Opatrzności Bożej

Ksiądz mitrat Tofiluk, wybitny pedagog, twórca i dyrektor Policealnego Studium Ikonograficznego, przyłączył się do tak rozumianej wizji kształcenia i wychowania. Słowami Pisma Świętego „Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha” zachęcał młodzież do ścisłej współpracy ze swoimi nauczycielami, wychowawcami i katechetami. Razem z księdzem prałatem Karolakiem, życzyli wszystkim błogosławieństwa Bożego, sukcesów dydaktycznych i wychowawczych w nowym roku szkolnym.

zdjęcie: nowy wicedyrektor Zespołu Szkół nr 4 Barbara Onacewicz

Nowy wicedyrektor ZS nr 4 Barbara Onacewicz

Nowy wicedyrektor szkoły Barbara Onacewicz przekazała dalsze informacje organizacyjne, po czym młodzież udała się na spotkanie w wychowawcami klas.

 

bh

Powrót na początek strony