Informacja o opłacie skarbowej

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim informuje, iż opłata skarbowa może być wnoszona gotówką do kasy Urzędu Miasta Bielsk Podlaski, ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski lub bezgotówkowo na rachunek bankowy Urzędu Miasta Bielsk Podlaski, prowadzony przez PKO Bank Polski SA II RCK Białystok, o numerze 24 1020 1332 0000 1402 1071 1374.

Ilustracja do artykułu money-1772642_640.jpg

Opłacie skarbowej podlega:
1) w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:
a) dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek,
b) wydanie zaświadczenia na wniosek,
c) wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji);
2) złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym.

Opłacie skarbowej podlega również dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia (pozwolenia) przez podmiot inny niż organ administracji rządowej i samorządowej, w związku z wykonywaniem zadań z zakresu administracji publicznej, a także złożenie w takim podmiocie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje:
1) od dokonania czynności urzędowej – z chwilą dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej;
2) od wydania zaświadczenia – z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia;
3) od wydania zezwolenia (pozwolenia, koncesji) – z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji);
4) od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz od jego odpisu, wypisu lub kopii – z chwilą złożenia dokumentu w organie administracji publicznej, sądzie lub podmiocie innym niż organ administracji rządowej i samorządowej, w związku z wykonywaniem zadań z zakresu administracji publicznej;
5) od przedmiotu opłaty określonego w art. 2 ust. 2 ustawy o opłacie skarbowej – z chwilą użycia zaświadczenia w sprawie innej niż wymieniona w art. 2 ust. 1 ustawy.

Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty.

Opłata skarbowa podlega zwrotowi:
1) od dokonania czynności urzędowej – jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie dokonano czynności urzędowej;
2) od wydania zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) – jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie wydano zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji).

Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek. Opłata skarbowa nie podlega zwrotowi po upływie pięciu lat licząc od końca roku, w którym dokonano zapłaty opłaty.

Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia zawarte są w załączniku do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1827 ze zm.).

 

dk

Powrót na początek strony