Koniec kadencji Powiatowej Rady Rynku Pracy

Jedenastego lutego br. odbyło się ostatnie w czteroletniej kadencji posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Bielsku Podlaskim. Ze względu na obowiązujące środki ostrożności przyjęto zdalny tryb obrad.

Ilustracja do artykułu powiatowy urząd pracy.jpg

Rada na posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku Podlaskim w 2020 roku wraz z wykorzystaniem środków funduszu pracy pozostających w dyspozycji powiatu bielskiego oraz plan podziału środków funduszu pracy i plan szkoleń zawodowych osób bezrobotnych na 2021 rok. Została zapoznana także z wykazem pracodawców, z którymi w ubiegłym roku zawarto umowy na organizacje miejsc pracy dla osób bezrobotnych.

Jako że było to ostatnie posiedzenie w dotychczasowej kadencji, starosta Sławomir Jerzy Snarski podziękował członkom rady za zaangażowanie i wspieranie działań Powiatowego Urzędu Pracy na lokalnym rynku pracy.

Rada jest organem opiniodawczo-doradczym starosty bielskiego w sprawach polityki rynku pracy. W jej skład wchodzą osoby powoływane przez starostę spośród działających na terenie powiatu terenowych struktur każdej organizacji związkowej i organizacji pracodawców, społeczno-zawodowych organizacji rolników, w tym związków zawodowych rolników indywidualnych i izb rolniczych oraz organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy, a także przedstawiciele samorządu terytorialnego.

Do zakresu działania Powiatowej Rady Rynku Pracy należy w szczególności:
a) inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia w powiecie;
b) ocena racjonalności gospodarki środkami funduszu pracy;
c) opiniowanie kryteriów podziału środków funduszu pracy na finansowanie programów dotyczących promocji zatrudnienia i finansowanie innych fakultatywnych zadań oraz propozycji przeznaczenia środków funduszu pracy będących w dyspozycji powiatu i sprawozdań z ich wykorzystania;
d) składanie wniosków i wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w powiecie;
e) opiniowanie refundowania z funduszu pracy kosztów szkolenia specjalistycznego pracowników zagrożonych zwolnieniem z przyczyn dotyczących zakładu pracy;
f) opiniowanie wyboru form aktywizacji zawodowej bezrobotnych i innych uprawnionych osób w programach na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej.

 

pup

Powrót na początek strony