Kontynuacja naboru do projektu dotyczącego rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Podlaskiego na lata 2014-2020. oś priorytetowa III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.2. Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu, poddziałanie 3.2.1. Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki, poddziałanie 3.2.2. Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych „Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki”.

Ilustracja do artykułu 577508506_1280x720640.jpg

Całkowita wartość projektu wynosi ponad 45,5 mln zł.

Dofinansowanie ok. 40,8 mln zł.

Projekt zintegrowany „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1/3.2.2 RPO” jest realizowany przez Miasto Łomża jako Lidera projektu w partnerstwie z powiatami: bielskim, hajnowskim, kolneńskim, łomżyńskim, siemiatyckim, wysokomazowieckim i zambrowskim oraz Naczelną Organizacją Techniczną w Łomży.

Projekt obejmuje dwa rodzaje bonów edukacyjnych:
1. (Poddziałanie 3.2.1) bon na:
• szkolenia i kursy z informatyki,
• szkolenia i kursy z języków obcych,
• kursy kompetencji ogólnych,
• studia podyplomowe;
– bon szkoleniowy maksymalnie 9 tys. zł/os. (można otrzymać kilka bonów na poszczególne szkolenia/studia do łącznej kwoty 9 tys. zł). Wkład własny uczestnika min. 12 proc.

Bon może uzyskać osoba dorosła (18+) zamieszkująca na terenie powiatów: bielskiego, hajnowskiego, kolneńskiego, łomżyńskiego, siemiatyckiego, wysokomazowieckiego, zambrowskiego lub Miasta Łomża.

Preferencje przewidziane są dla osób 50+ albo osób nieposiadających wykształcenia wyższego (minimum 80 proc. uczestników projektu).

Kryterium działania 3.2.1 RPO dotyczące preferowania osób 50+ albo osób nieposiadających wykształcenia wyższego wynika z regulaminu projektu i jako kryterium dostępu nie może być przez realizatora zmienione. W ramach rekrutacji prowadzonej w 2017 r. otrzymaliśmy bardzo dużą liczbą zgłoszeń osób niespełniających kryteriów preferowanych.

W związku z tym obecnie do projektu z działania 3.2.1 będą przyjmowane na bieżąco osoby preferowane, tj. 50+ albo nieposiadające wykształcenia wyższego oraz osoby niepriorytetowe (maksymalnie 20 proc. uczestników projektu).

Pozostałe osoby niepriorytetowe będą mogły być objęte wsparciem w projekcie pod warunkiem zrekrutowania dużej ilości osób priorytetowych. Niezrekrutowanie kilkukrotnie większej liczby osób priorytetowych aniżeli zakładał projekt spowoduje, że pozostałe osoby niepriorytetowe nie będą mogły skorzystać z działania 3.2.1 RPO.

2. (Poddziałanie 3.2.2) bon na szkolenia zawodowe (szkolenie nadające kwalifikacje zawodowe lub umiejętności zawodowe: kwalifikacyjny kurs zawodowy (KKZ), kurs umiejętności zawodowych (KUZ), zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych):
– bon szkoleniowy maksymalnie 15 tys. zł/os. (można otrzymać kilka bonów na poszczególne szkolenia/kursy do łącznej kwoty 15 tys. zł). Wkład własny uczestnika min. 12 proc.

Bon może uzyskać osoba dorosła (18+) bez względu na status: pracująca czy bezrobotna, zamieszkująca na terenie subregionu łomżyńskiego.

Preferencje przewidziane są dla osób zamieszkujących tereny wiejskie (min. 20 proc. uczestników projektu).

Projekt przewidziany jest dla osób zamieszkujących Miasto Łomża i powiaty: bielski, hajnowski, kolneński, łomżyński, siemiatycki, wysokomazowiecki i zambrowski.

Zainteresowane osoby prosimy o wysłanie zgłoszenia za pomocą portalu www.bonynaszkolenie.pl lub złożenie osobiście w Biurze Obsługi – zgodnie z miejscem zamieszkania kandydata/kandydatki.

Adresy Biur Obsługi dostępne na stronie www.bonynaszkolenie.pl. Siedziba Biura Obsługi projektu w Bielsku Podlaskim mieści się przy ul. Widowskiej 1, tel. 85 833 10 92, 85 833 40 09, e-mail: bielskpodlaski@bonynaszkolenie.pl.

Nabór do projektu trwa w systemie ciągłym od 1 lutego 2018 r. w dni robocze (pon. – pt. 7.30 – 15.30).

Formularze z działania 3.2.1 od osób, które spełniają kryteria priorytetowe, tj. 50+ i/lub bez wykształcenia wyższego, będą obsługiwane na bieżąco w miarę możliwości kadrowych w biurze obsługi, bez konieczności oczekiwania na listę rankingową.

Formularze z działania 3.2.2, które wpłyną do biura obsługi w danym tygodniu, są oceniane w każdy piątek od godz. 12.00 – utworzona zostaje lista rankingowa.

Każde biuro obsługi umawia się na indywidualne spotkania z osobami ubiegającymi się o przyznanie bonu szkoleniowego za pomocą e-maila/telefonu.

W przypadku wpływu znacznej liczby zgłoszeń możliwe jest tymczasowe zawieszenie rekrutacji, jednakże nie wcześniej niż w terminie pięciu dni po upublicznieniu informacji o zawieszeniu rekrutacji.

Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie projektu dostępnym na stronie www.bonynaszkolenie.pl oraz w biurach obsługi u każdego partnera projektu.

Wykorzystanie bonów edukacyjnych następuje wyłącznie za pomocą Bazy Usług Rozwojowych prowadzonej przez Państwową Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. (www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl).

Zachęcamy wszystkich mieszkańców subregionu do podnoszenia swoich kwalifikacji!

logo UE

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

mm

Powrót na początek strony