Nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z rezerwy KFS

Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim ogłasza nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców.

Ilustracja do artykułu 0823KFS - logo.png

Wnioski będą przyjmowane w dniach 21-23.08.2019 r. w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku Podlaskim, 17-100 Bielsk Podlaski, ul. 3 Maja 17, pok. 201 w godzinach 7.30 – 15.30 lub w formie elektronicznej na adres bibe@praca.gov.pl, albo za pośrednictwem platformy e-PUAP – w przypadku posiadania bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu z zachowaniem zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej (od 21.08.2019 r. od godz. 7.30 do 23.08.2019 r. do godz. 15.30).

Wnioski, które wpłyną w terminie innym niż wskazany przez Urząd zostaną zwrócone pracodawcy bez rozpatrzenia.

Zgodnie z priorytetami ustalonymi przez Radę Rynku Pracy, w 2019 roku środki z rezerwy KFS przeznaczone mogą być na:
a) wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników centrów integracji społecznej, klubów integracji społecznej, warsztatów terapii zajęciowej;
b) wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności;
c) wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy.

Pracodawca zamierzający skorzystać z priorytetu a) powinien wykazać, że współfinansowane ze środków KFS działania zmierzające do podniesienia kompetencji pracowników związane są z ich zadaniami realizowanymi w CIS, KIS lub WTZ.

Pracodawca składający wniosek o środki w ramach priorytetu b) powinien udowodnić, że wskazany kandydat na wnioskowaną formę kształcenia ustawicznego posiada orzeczenie o niepełnosprawności – przedstawić oświadczenie o posiadaniu takiego orzeczenia.

Pracodawca, który chce spełnić wymagania priorytetu c), powinien udowodnić, że w ciągu jednego roku przed złożeniem wniosku bądź w ciągu trzech miesięcy po jego złożeniu zostały/zostaną zakupione nowe maszyny i narzędzia bądź będą wdrożone nowe technologie i systemy, a pracownicy objęci kształceniem ustawicznym będą wykonywać nowe zadania związane z wprowadzonymi/planowanymi do wprowadzenia zmianami. Wskazane wyżej terminy nie są sztywne. Ostateczna decyzja w tej sprawie należy do urzędu pracy i zależy przede wszystkim od jednostkowej oceny sytuacji (np. termin dostawy sprzętu, dostępne terminy szkolenia). Wnioskodawca powinien przedstawić wiarygodny dokument, np. kopie dokumentów zakupu, decyzję dyrektora/zarządu o wprowadzeniu norm ISO itp., oraz logiczne i wiarygodne uzasadnienie. Wsparciem kształcenia ustawicznego w ramach priorytetu c) można objąć jedynie pracownika, który w ramach wykonywania swoich zadań zawodowych na stanowisku pracy korzysta lub będzie korzystał z nowych technologii i narzędzi pracy.

Przy rozpatrywaniu wniosków uwzględnia się:
1) zgodność dofinansowywanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS na dany rok;
2) zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy;
3) koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku;
4) posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego;
5) w przypadku kursów – posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego;
6) plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS;
7) możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku, z uwzględnieniem limitów, o których mowa w art. 109 ust. 2k i 2m ustawy.

W przypadku niewystarczających środków KFS Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim, przyznając środki, będzie zwracał szczególną uwagę na wnioski pracodawców, którzy ubiegają się o przyznanie środków KFS po raz pierwszy, wnioski małych firm, wnioski o małej wnioskowanej kwocie wsparcia, a także wnioski, które otrzymały wyższą punktację podczas ich oceny. W tej sytuacji Powiatowy Urząd Pracy zastrzega możliwość przyznania pracodawcy środków w kwocie niższej od wnioskowanej.

Przed złożeniem wniosku prosimy o zapoznanie się z obowiązującym w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bielsku Podlaskim regulaminem dotyczącym finansowania kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców ze środków KFS.

Na finansowanie kształcenia ustawicznego w ramach rezerwy KFS w 2019 roku Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim otrzymał kwotę 250 tys. zł.

W ramach KFS mogą być pokryte koszty kształcenia ustawicznego w wysokości 80 proc. całkowitych jego kosztów, 20 proc. kosztów pokrywa pracodawca. W przypadku mikroprzedsiębiorstw z KFS można pokryć 100 proc. kosztów kształcenia ustawicznego. W obu przypadkach łączny koszt szkolenia na jednego uczestnika w danym roku nie może przekroczyć kwoty 300 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

Środki z KFS stanowią pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Centrum Aktywizacji Zawodowej Powiatowego Urzędu Pracy, pok. 309 (III piętro), tel. 85 833 27 22 lub 85 833 27 29.

 

ap

Powrót na początek strony