Pomoc prawna w 2016 roku

Zarząd Powiatu w Bielsku Podlaskim podczas posiedzenia 23 marca br. podjął uchwałę w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie bielskim w 2016 r.

Ilustracja do artykułu niedoplatna pomoc prawna.jpg

Realizacja zadania została powierzona Stowarzyszeniu Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej z siedzibą w Białymstoku. Usługi prawne w tym zakresie świadczone były w Starostwie Powiatowym w Bielsku Podlaskim. Ponadto do Ministerstwa Sprawiedliwości zostało przesłane sprawozdanie zbiorcze, w którym ujęto również działalność punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Brańsku.

Nieodpłatna pomoc prawna w powiecie bielskim polegała na świadczeniu usług na zasadach powszechności i wyrównywania szans mieszkańców powiatu w dostępie do profesjonalnej pomocy prawnej. Zakres osób uprawnionych obejmował korzystających z pomocy społecznej, niepełnosprawnych, ofiary przemocy w rodzinie, posiadaczy karty dużej rodziny, emerytów i rencistów. Porad udzielały osoby z dużym doświadczeniem prawniczym, tj. radcy prawni i adwokaci. Od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. z tej pomocy skorzystało 303 mieszkańców powiatu.

Ciężar gatunkowy udzielanych porad najczęściej dotyczył spraw z zakresu prawa cywilnego, z wyłączeniem spraw z zakresu prawa rzeczowego i spadkowego (98 porad w Bielsku Podlaskim i 35 w Brańsku) oraz prawa rzeczowego (odpowiednio 10 i 28) i spadkowego (33 i 9). Forma udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej najczęściej dotyczyła poinformowania osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub wskazania osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego.

Zakładany cel, jakim było udzielenie bezpłatnych porad prawnych, został zrealizowany w stu procentach. Dodatkowo należy zauważyć, iż w wyniku pracy prawników podniesiono świadomość i wiedzę prawną osób korzystających z pomocy. Rozwiązano też wiele zaległych i nierozwikłanych spraw, czego powodem najczęściej był właśnie brak wiedzy oraz środków finansowych na skorzystanie z porad prawników. Warta podkreślenia jest też pomoc udzielana osobom najuboższym i wymagającym szczególnej opieki, np. niepełnosprawnym.

 

pd

Powrót na początek strony