Odsetki od dotacji celowych dochodem powiatu

Zgodnie z artykułem 5 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego odsetki od dotacji celowych stanowiących środki gromadzone na rachunkach bankowych są dochodem własnym powiatu. Takie stanowisko zajął Związek Powiatów Polskich w piśmie przesłanym do Ministerstwa Finansów oraz Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Ilustracja do artykułu dotacje.jpg

Pismo to jest reakcją na niewłaściwą praktykę polegającą na wymuszaniu od jednostek samorządu terytorialnego zwrotu odsetek. Dotyczy to zwłaszcza środków przekazywanych powiatom na cele związane ze świadczeniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub prowadzenie domów pomocy społecznej. W opinii ZPP wysokość dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej często nie pokrywają realnych kosztów ich realizacji, zatem naganne i niezgodne z prawem są wydawane decyzje zobowiązujące samorządy do zwrotu odsetek bankowych od tego typu środków.

Podstawą do zajętego przez ZPP stanowiska jest prezentowany w doktrynie i orzecznictwie pogląd wyjaśniający istotę pojęcia „pobrane dochody”. Otóż art. 255 ustawy o finansach publicznych odnosi się wyłącznie do dochodów przekazanych przez zobowiązane podmioty na rachunek bankowy jednostki samorządu terytorialnego. Natomiast odsetki bankowe od zgromadzonych na rachunku środków dotacji celowej są zupełnie innym, wtórnym rodzajem dochodów, gdyż wynikają z zawartej z bankiem umowy oprocentowania rachunku bankowego.

Powiat bielski w dotychczasowej praktyce zwracał odsetki od otrzymanych dotacji celowych wyłącznie w przypadkach, gdy zobowiązywały go do tego zawarte umowy. Często jednak zdarzały się sytuacje, kiedy umowy nie zawierały zapisów ustanawiających taki obowiązek, wówczas pozyskane odsetki zasilały środki budżetowe powiatu.

pd

źródło: www.zpp.pl, fot. Photo Mix z Pixabay

Powrót na początek strony