Ostatnie posiedzenie Zarządu Powiatu V kadencji

Piętnastego listopada br. na ostatnim w minionej kadencji posiedzeniu spotkał się Zarząd Powiatu. Dla jego członków był to normalny dzień pracy.

Ilustracja do artykułu posiedzenie.jpg

Zarząd Powiatu na ostatnim posiedzeniu. Od lewej: Zbigniew Jan Szpakowski, Ewelina Kuczyńska (pracownik obsługi),
starosta Sławomir Jerzy Snarski, skarbnik powiatu Nina Tymińska, Bazyli Leszczyński, wicestarosta Piotr Bożko

Na posiedzeniu rozpatrzono dwa wnioski kierowników jednostek organizacyjnych powiatu (Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Brańsku oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim) dotyczące zmian w planach finansowych, czego konsekwencją było podjęcie uchwały w sprawie zmian w planie finansowym budżetu powiatu na rok bieżący. Ponadto podjęto pięć uchwał w sprawie akceptacji sprawozdań końcowych z wykonania zadań publicznych zleconych w 2018 r. do realizacji organizacjom pozarządowym.

Najważniejszymi rozstrzygnięciami podjętymi na 173. posiedzeniu były niewątpliwie uchwały związane z przyszłorocznym budżetem powiatu: projekt wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2023 oraz projekt budżetu na rok 2019.

Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie projektu budżetu na przyszły rok, czyli tzw. prowizorium budżetowe, jest punktem wyjścia do uchwalenia budżetu przez organ stanowiący (radę powiatu). Podlega on opiniowaniu przez regionalną izbę obrachunkową oraz komisje stałe rady. Dopiero po wyrażeniu opinii przez te organy może on trafić na forum rady powiatu, gdzie po wniesieniu ewentualnych zmian może zostać uchwalony. Zgodnie z obowiązującym prawem musi to nastąpić przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w szczególnych przypadkach – najpóźniej do 31 stycznia roku budżetowego.

 

pd

Powrót na początek strony