Piętnaste posiedzenie Zarządu Powiatu

Dwunastego kwietnia br. obradował Zarząd Powiatu w Bielsku Podlaskim. Głównymi zagadnieniami przewidzianymi w porządku posiedzenia były materiały stanowiące przedmiot obrad zbliżającej się VI sesji Rady Powiatu.

Ilustracja do artykułu herb-miniatura-duża.png

Zarząd przyjął projekty uchwał Rady Powiatu dotyczące: przyjęcia strategii rozwiązywania problemów społecznych w powiecie bielskim na lata 2019-2024, wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w przedmiocie rozwiązania porozumienia dotyczącego przejęcia przez Wójta Gminy Wyszki w zarząd część drogi powiatowej nr 1581B Wyszki – Łubice – Kowale – Filipy, zmian w budżecie Powiatu Bielskiego na 2019 r. oraz zmiany uchwały nr III/25/18 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bielskiego na lata 2019-2023.

Zarząd podjął także własne uchwały: w sprawie nieodpłatnego przekazania poniesionych nakładów finansowych na rzecz jednostki organizacyjnej Powiatu Bielskiego oraz w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2019 r.

Dwa zagadnienia zostały poświęcone działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Drohiczyńskiej w Bielsku Podlaskim. Przyjęto sprawozdanie finansowe z działalności Warsztatu za I kwartał 2019 r. oraz zatwierdzono i podpisano aneks do umowy zawartej z Caritas w sprawie określenia warunków i wysokość dofinansowania kosztów działalności WTZ na 2019 rok. Ponadto Zarząd wyraził zgodę na zawarcie aneksu do umowy dzierżawy przyłącza ciepłowniczego w Zespole Szkół im. Adama Mickiewicza w Bielsku Podlaskim z MPEC SA w Bielsku Podlaskim oraz zatwierdził zmiany w planach finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu.

 

pd

Powrót na początek strony