Posiedzenia Zarządu Powiatu w styczniu

W styczniu br. Zarząd Powiatu obradował na trzech posiedzeniach. W tym czasie podjęto 33 uchwały, przyjęto pięć dokumentów stanowiących przedmiot obrad Rady Powiatu, zatwierdzono pięć projektów umów i porozumień zawieranych z podmiotami zewnętrznymi, rozpatrzono 26 wniosków wydziałów Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych Powiatu dotyczących spraw bieżących oraz zapoznano się z siedmioma innymi materiałami (informacjami, sprawozdaniami, uchwałami innych podmiotów).

Na posiedzeniu 5 stycznia podjęto 16 uchwał: w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Bielskiemu odrębnymi ustawami na 2015 rok oraz w sprawach upoważnień kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Bielskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Ponadto rozpatrzono sprawozdanie – rachunek wyników SPZOZ w Bielsku Podlaskim na 30 listopada 2014 r.

Piętnastego stycznia Zarząd podjął osiem uchwał, m.in. w sprawach zaakceptowania sprawozdań końcowych z wykonania zadań publicznych zleconego do realizacji organizacjom pozarządowym w 2014 roku, w sprawie powołania komisji konkursowej ds. oceny ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Bielskiego w 2015 roku oraz określenia trybu jej prac, nieodpłatnego przekazania składnika majątkowego pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Powiatu Bielskiego, zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2015 rok oraz upoważnienia starosty i wicestarosty do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych Powiatu Bielskiego. Ponadto przyjęto projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie, po umowie na czas oznaczony do trzech lat, kolejnej umowy dzierżawy tej samej części nieruchomości, będącej własnością Powiatu Bielskiego, pozostającej w trwałym zarządzie jednostki organizacyjnej Powiatu.

Zarząd rozpatrzył cztery wnioski naczelników wydziałów Starostwa Powiatowego i kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu, dotyczące ich bieżącego funkcjonowania oraz zapoznał się z czterema innymi dokumentami (pisma, informacje i sprawozdania).

Na posiedzeniu 28 stycznia Zarząd podjął dziewięć uchwał: w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem lub dzierżawę, stanowiących własność Powiatu Bielskiego, udzielenia dotacji na dofinansowanie realizacji zadań publicznych Powiatu Bielskiego w 2015 r., przystąpienia do opracowania Programu Rozwoju Powiatu Bielskiego do roku 2020, w sprawach zaakceptowania sprawozdań końcowych z wykonania zadań publicznych zleconego do realizacji organizacjom pozarządowym w 2014 roku, przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Bielski za rok 2014, w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Bielskiego za IV kwartał 2014 r., udzielonych umorzeniach należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych oraz w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2015 rok.

Zarząd zaopiniował i zdecydował o przekazaniu Radzie Powiatu materiałów sesyjnych: projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, rocznego sprawozdanie z działalności Komendanta Powiatowego Policji w Bielsku Podlaskim oraz informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego za 2014 r., informacji o stanie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej oraz zagrożeniach pożarowych powiatu za 2014 rok oraz informacji Dyrektora SPZOZ w Bielsku Podlaskim o wydzierżawianych pomieszczeniach w budynkach stanowiących własność Powiatu Bielskiego i użytkowanych przez SPZOZ.

Zatwierdzono projekty umów i porozumień zawieranych z innymi podmiotami: podpisano umowę o współpracy pomiędzy Politechniką Białostocką a Powiatem Bielskim oraz zawarto porozumienia z innymi powiatami i miastami w sprawach dotyczących ponoszenia wydatków na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych.

Ponadto rozpatrzono 22 wnioski wydziałów Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych Powiatu, dotyczące spraw bieżących oraz zatwierdzono projekt protokołu uzgodnień w sprawie warunków zawarcia umowy darowizny nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa na rzecz Powiatu Bielskiego.

 

pd

Powrót na początek strony