Posiedzenie Zarządu Powiatu 11 czerwca 2015 r.

Na posiedzeniu 11 czerwca 2015 r. Zarząd Powiatu podjął uchwały:

– w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej (dotyczy drogi na terenie powiatu białostockiego),
– w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2015 rok.

Zarząd Powiatu rozpatrzył i zatwierdził materiały sesyjne oraz zapoznał się z informacjami i sprawozdaniami:
– sprawozdaniem nt. rachunku wyników SPZOZ w Bielsku Podlaskim na dzień 30 kwietnia 2015 r.,
– informacją Wydziału Gospodarowania Mieniem w sprawie zawarcia przez Zespół Szkół nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim umowy dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie Hołowiesk na cele rolnicze.

Zarząd Powiatu rozpatrzył i zatwierdził projekty umów zawieranych z samorządami gminnymi na realizację zadań inwestycyjnych oraz remontów dróg, upoważniając Starostę i Wicestarostę do ich podpisania.

Zarząd Powiatu rozpatrzył i zaakceptował wnioski kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu i naczelników wydziałów Starostwa Powiatowego w sprawach dotyczących zmian planów finansowych jednostek na 2015 rok i wnioski w innych bieżących sprawach Powiatu.

Powrót na początek strony