Posiedzenie Zarządu Powiatu 12 listopada 2015 r.

Na posiedzeniu 12 listopada 2015 r. Zarząd Powiatu podjął uchwały:

– w sprawie powołania komisji konkursowej ds. oceny ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Bielskim w 2016 r. oraz określenia regulaminu jej pracy,
– w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem, stanowiących własność Powiatu Bielskiego,
– w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2015 rok,
– w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego na lata 2016-2022,
– w sprawie projektu budżetu Powiatu Bielskiego na 2016 rok.
Zarząd Powiatu podjął decyzje i postanowienia:
– postanowienie w sprawie wydania opinii dotyczącej zamierzenia inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 107390B ulica Mleczna od km 0+000,00 do km 0+248,18”, realizowanego przez Gminę Miejską Bielsk Podlaski,
– decyzje o oddaniu w trwały zarząd nieruchomości:
a) zajętych pod drogę publiczną powiatową nr 1574B (Bielsk Podlaski, ul. 11-go Listopada – Augustowo – Wyszki - Topczewo), położonych na terenie gminy Wyszki,
b) zajętych pod drogę publiczną powiatową nr 1654B (Bielsk Podlaski – Parcewo – Orla – Dubicze Cerkiewne – Werstok – droga 1652B), położonych w obrębie Parcewo, gmina Bielsk Podlaski,
c) zajętej pod drogę publiczną powiatową nr 1677B (droga 1654B - Reduty), położonej w obrębie Reduty, gmina Orla,
d) zajętych pod drogę publiczną powiatową nr 1654B (Bielsk Podlaski – Parcewo – Orla – Dubicze Cerkiewne – Werstok – droga 1652B), położonych w gminie Orla.

Zarząd rozpatrzył i przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia zadań na które powiat bielski przeznacza środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2015 roku

Zarząd Powiatu rozpatrzył i zatwierdził projekty wniosków składanych do Wojewody Podlaskiego w sprawie stwierdzenia nabycia z dniem 1 stycznia 1999 roku praw własności na rzecz Powiatu Bielskiego działek położonych na gruntach miasta Brańsk oraz wsi Puchały Stare.

Zarząd rozpatrzył informacje i pisma:
– informację nt. rachunku wyników SPZOZ w Bielsku Podlaskim na 30 września 2015 r.,
– wystąpienie pokontrolne Ministerstwa Zdrowia, dotyczącym kontroli przeprowadzonej w SPZOZ w Bielsku Podlaskim, zleconej Wojewodzie Podlaskiemu,
– informację Wydziału Gospodarowania Mieniem w sprawie zawarcia przez dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Bielsku Podlaskim pierwszej umowy najmu hali sportowej.

Zarząd rozpatrzył i zaakceptował wnioski kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu w sprawach dotyczących zmian planów finansowych jednostek na 2015 rok i wnioski w innych bieżących sprawach Powiatu.

Powrót na początek strony