Posiedzenie Zarządu Powiatu 12 lutego 2015 r.

Trzy podjęte uchwały, zaopiniowane materiały sesyjne, rozpatrzone wnioski w sprawach bieżących Powiatu, zatwierdzony aneks do umowy użyczenia nieruchomości oraz plan naboru uczniów do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych na przyszły rok szkolny – to efekty pracy Zarządu Powiatu na jego ostatnim posiedzeniu. Zarząd podjął uchwały w sprawie: nieodpłatnego przejęcia przez Powiat Bielski nawierzchni i urządzeń oraz sygnalizacji świetlnej skrzyżowania ul. Mickiewicza i ul. Kazimierzowskiej od Miasta Bielsk Podlaski, zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2015 rok oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem lub dzierżawę, stanowiących własność Powiatu Bielskiego.

W związku ze zbliżającą się sesją Rady Powiatu Zarząd przyjął projekty jej uchwał: w sprawie nadania statutu Starostwu Powiatowemu w Bielsku Podlaskim oraz w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie organizacyjnym Starostwa.

Istotnym punktem w porządku posiedzenia Zarządu było zatwierdzenie planu naboru uczniów do klas pierwszych szkół prowadzonych przez Powiat Bielski na rok szkolny 2015/2016. Zarząd po wprowadzeniu drobnych zmian zatwierdził plan.

Kolejnym ważnym problemem, nad którym toczyła się dyskusja, było przedłużenie umowy użyczenia nieruchomości położonych w Bielsku Podlaskim przy ul. Kleszczelowskiej 1, zawartej z SPZOZ w Bielsku Podlaskim. Podpisując aneks do umowy, Zarząd przedłużył termin jej obowiązywania do 31 grudnia 2033 r.

Ponadto rozpatrzono wnioski naczelników wydziałów Starostwa Powiatowego i kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu dotyczącego bieżącego funkcjonowania oraz zatwierdzono wnioski składane do Wojewody Podlaskiego niezbędne do stwierdzenia nabycia z dniem 1 stycznia 1999 r. praw własności na rzecz Powiatu Bielskiego działek położonych na gruntach wsi Wygonowo wchodzących w skład ciągu drogi powiatowej Choroszczewo – Wygonowo – Andryjanki.

 

pd

Powrót na początek strony