Posiedzenie Zarządu Powiatu 12 marca 2015 r.

Na posiedzeniu 12 marca 2015 r. Zarząd Powiatu podjął uchwały:

– w sprawie wyrażenia opinii w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych położonych na terenie Gminy Rudka do kategorii dróg gminnych,
– w sprawie przyjęcia Planu wykorzystania zasobu nieruchomości Powiatu Bielskiego na lata 2015-2017,
– w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2015 rok.
Zarząd Powiatu rozpatrzył i zatwierdził materiały sesyjne:
– projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz miasta Bielsk Podlaski w 2015 r. (dotyczy dofinansowania organizacji koncertu z okazji jubileuszu 25-lecia działalności artystycznej Amatorskiego Zespołu Pieśni Białoruskiej „Małanka”),
– projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy i najmu części nieruchomości, będącej własnością Powiatu Bielskiego, pozostającej w posiadaniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim, na okres powyżej 3 lat i wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów oraz wyrażenia zgody na prawo przechodu i przejazdu do części nieruchomości.

Ponadto Zarząd Powiatu:
– zapoznał się z projektem uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/264/14 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2015 rok,
– przyjął projekty odpowiedzi na wnioski radnych Rady Powiatu w sprawach związanych z zarządzeniem siecią i stanem technicznym dróg powiatowych.

Zarząd Powiatu rozpatrzył i zatwierdził projekty dokumentów, upoważniając Starostę i Wicestarostę do ich podpisania:
– projekt pełnomocnictwa udzielanego Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg w Bielsku Podlaskim do reprezentowania Powiatu Bielskiego przed Sądem w celu ustalenia spadkobierców działki położonej na gruntach wsi Knorydy, gm. Bielsk Podlaski,
– projekt pisma popierającego Powiat Strzyżowski jako składającego skargę do Trybunału Konstytucyjnego w celu uchylenia art. 32 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z nowelizacją ustawy budżetowej,
– projekt aneksu nr 21 do umowy z dnia 29 grudnia 2010 r. zawartej pomiędzy Powiatem Bielskim a Caritas Diecezji Drohiczyńskiej w sprawie określenia warunków i wysokości dofinansowania kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej.

Zarząd Powiatu zapoznał się z informacjami:
– informacją nt. wyników kontroli przeprowadzonej przez Urząd Kontroli Skarbowej w zakresie prawidłowości gospodarowania środkami publicznymi obejmującymi część oświatową subwencji ogólnej, w tym wykonywanie obowiązków związanych z gromadzeniem danych stanowiących podstawę do jej naliczenia na 2011 rok,
– informacjami szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Bielski o wykorzystaniu środków finansowych przeznaczonych na doskonalenie nauczycieli w 2014 roku.

Zarząd Powiatu rozpatrzył wnioski kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu i naczelników wydziałów Starostwa Powiatowego w sprawach dotyczących zmian planów finansowych jednostek na 2015 rok, wyrażając zgodę na ich dokonanie:
a) wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarowania Mieniem,
b) wniosek Komendanta Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.
Ponadto Zarząd rozpatrzył i zatwierdził wniosek Naczelnika Wydziału Oświaty, Spraw Społecznych i Rozwoju Lokalnego w sprawie wyrażenia zgody na organizację nauczania indywidualnego do końca zajęć edukacyjnych w roku szkolnym 2014/2015 dla ucznia klasy I Technikum w zawodzie technik pojazdów samochodowych w Zespole Szkół nr 1 im. Marszałka Józefa Klemensa Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim.

Powrót na początek strony