Posiedzenie Zarządu Powiatu 14 maja 2015 r.

Na posiedzeniu 14 maja 2015 r. Zarząd Powiatu podjął uchwały:

– w sprawie ogłoszenia informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Bielskiego za 2014 r. oraz ogłoszenia wykazu udzielonych przez Powiat Bielski poręczeń i gwarancji, wykazu podmiotów, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty, wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2014 r.,
– w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2015 rok,
– w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na „dostawę, montaż i uruchomienie system klimatyzacji na potrzeby pomieszczeń biurowych Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim przy ul. Mickiewicza 46”. Zarząd Powiatu rozpatrzył i zatwierdził materiały sesyjne oraz zapoznał się z informacjami i sprawozdaniami:
• sprawozdaniem finansowym SPZOZ w Bielsku Podlaskim na dzień 31 marca 2015 r.,
• informacją Wydziału Architektury, Budownictwa, Rolnictwa. Leśnictwa i Ochrony Środowiska w sprawie zadań Starosty dotyczących gospodarki leśnej.

Powrót na początek strony