Posiedzenie Zarządu Powiatu 15 lipca 2015 r.

Na posiedzeniu 15 lipca 2015 r. Zarząd Powiatu podjął uchwały:

– w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego pn. VI Konkurs Tańca „Baw się i tańcz”,
– w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim, ul. Hołowieska 18,
– w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim,
– w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2015 rok.
Zarząd Powiatu rozpatrzył i zatwierdził projekty porozumień i aneksów do zawartych porozumień, upoważniając Starostę i Wicestarostę do ich podpisania:
– projekt aneksu nr 2 do porozumienia nr 1/P/2015 z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia dziecka z Powiatu Bielskiego do placówki opiekuńczo-wychowawczej funkcjonującej na terenie Powiatu Białostockiego oraz wysokości wydatków na jego utrzymanie,
– projekt porozumienia w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka pochodzącego z terenu Powiatu Białostockiego umieszczonego w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie Powiatu Bielskiego,
– projekt Porozumienia na rzecz rozwoju koszykówki w Bielsku Podlaskim.

Zarząd zapoznał się ze sprawozdaniem finansowym z działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Bielsku Podlaskim za II kwartał 2015 r.

Zarząd rozpatrzył i zaakceptował wnioski kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu i naczelników wydziałów Starostwa Powiatowego w sprawach dotyczących zmian planów finansowych jednostek na 2015 rok i wnioski w innych bieżących sprawach Powiatu.

Powrót na początek strony