Posiedzenie Zarządu Powiatu 15 października 2015 r.

Na posiedzeniu 15 października 2015 r. Zarząd Powiatu rozpatrzył i zatwierdził materiały sesyjne oraz projekty umów i aneksów do zawartych porozumień.

Zarząd Powiatu zapoznał się z dokumentami:
– sprawozdaniem finansowym z działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Bielsku Podlaskim za III kwartał 2015 r.,
– protokołem z kontroli Komisji Rewizyjnej, przeprowadzonej w II Liceum Ogólnokształcącym z Białoruskim Językiem Nauczania im. B. Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim.

Zarząd rozpatrzył i zaakceptował wnioski kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu i naczelników wydziałów Starostwa Powiatowego w sprawach dotyczących zmian planów finansowych jednostek na 2015 rok i wnioski w innych bieżących sprawach Powiatu.

Powrót na początek strony