Posiedzenie Zarządu Powiatu 16 kwietnia 2015 r.

Na posiedzeniu 16 kwietnia 2015 r. Zarząd Powiatu podjął uchwały:

– w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim,
– w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Powiatu Bielskiego za rok 2014,
– w sprawie przyjęcia korekty sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Bielski za 2014 rok,
– w sprawie powołania Powiatowego Zespołu ds. Obchodów Świąt i Rocznic Patriotycznych,
– w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2015 rok,
– w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych przez jednostki organizacyjne powiatu oraz powiatowe służby, inspekcje i straże.

Ponadto Zarząd Powiatu podjął postanowienie w sprawie zaopiniowania zamierzenia inwestycyjnego pn. „Budowa drogi gminnej nr 108752B Wandalin w km 1+275 – 2+230”.

Zarząd Powiatu rozpatrzył i zatwierdził materiały sesyjne oraz łączny bilans, łączny rachunek zysków i strat oraz łączne zestawienie zmian w funduszu jednostki, sporządzone na 31 grudnia 2014 r.

Zarząd Powiatu rozpatrzył i zatwierdził projekty dokumentów, upoważniając Starostę i Wicestarostę do ich podpisania:
– projekt Oświadczenia do Porozumienia nr 3/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia dziecka pochodzącego z terenu Powiatu Bielskiego do placówki opiekuńczo-wychowawczej Domu Dziecka w Białowieży,
– projekt porozumienia o udzieleniu pomocy finansowej Komendzie Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim na zakup dwóch radiowozów,
– projekt pisma do Marszałka Województwa Podlaskiego z prośbą o podjęcie działań zmierzających do przebudowy drogi wojewódzkiej nr 681 Łapy – Brańsk – Ciechanowiec.

Zarząd Powiatu zapoznał się z zalecaniami pokontrolnymi skierowanymi przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Białymstoku do dyrektora Zespołu Szkół nr 1 im. Marszałka J. K. Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim oraz informacją dyrektora dotyczącą ich wykonania.

Zarząd Powiatu rozpatrzył i zaakceptował wnioski kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu i naczelników wydziałów Starostwa Powiatowego w sprawach dotyczących zmian planów finansowych jednostek na 2015 rok i wnioski w innych sprawach.

Powrót na początek strony