Posiedzenie Zarządu Powiatu 16 września 2015 r.

Na posiedzeniu 16 września 2015 r. Zarząd Powiatu podjął uchwały:

– w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia dróg kategorii drogi gminnej z jednoczesnym wyłączeniem ich z użytkowania (dotyczy dróg na terenie gminy Bielsk Podlaski),
– w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej (dotyczy drogi nr 1737B droga 1727B – Obniże – Śledzianów – Bużyski – na terenie Powiatu Siemiatyckiego),
– w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej (dotyczy drogi nr 1736B Tonkiele – Chrołowice – Chutkowice – Putkowice Nadolne – na terenie Powiatu Siemiatyckiego),
– w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2015 rok.
Ponadto Zarządu Powiatu podjął decyzję o oddaniu w trwały zarząd nieruchomości zajętych pod drogę publiczną powiatową na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Bielsku Podlaskim.

Zarząd rozpatrzył i zatwierdził materiały sesyjne, zapoznał się z projektem uchwały Rady Powiatu w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 17 lipca 2015 r. na działalność Starosty Bielskiego oraz uchwałą nr II-00320-57/15 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 8.09.2015 r. sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Zarząd Powiatu w Bielsku Podlaskim informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2015 roku.

Zarząd rozpatrzył i zatwierdził projekty umów, porozumień i aneksów do zawartych porozumień, upoważniając Starostę i Wicestarostę do ich podpisania:
– projekty umów zawieranych z samorządami gminnymi na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie budowy, przebudowy i rozbudowy dróg powiatowych oraz opracowania dokumentacji projektowych,
– projekt aneksu nr 1 do Porozumienia z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie umieszczenia dziecka z Powiatu Bielskiego w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie Miasta Białystok,
– projekty porozumień w sprawie przyjęcia dzieci pochodzących z Powiatu Bielskiego do rodziny zastępczej funkcjonującej na terenie Miasta Białystok oraz warunków ich pobytu i wysokości wydatków na opiekę i wychowanie

Zarząd rozpatrzył i zaakceptował wnioski kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu i naczelników wydziałów Starostwa Powiatowego w sprawach dotyczących zmian planów finansowych jednostek na 2015 rok i wnioski w innych bieżących sprawach Powiatu.

Powrót na początek strony