Posiedzenie Zarządu Powiatu 18 czerwca 2015 r.

Na posiedzeniu 18 czerwca 2015 r. Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2015 rok.

Zarząd Powiatu rozpatrzył i zatwierdził materiały sesyjne oraz zapoznał się z uchwałą nr II-00322-70/15 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim wniosku o udzielenie Zarządowi absolutorium za 2014 rok.

Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Wójta Gminy Czyże w sprawie modernizacji odcinka drogi powiatowej Krzywa – Rakowicze.

Zarząd Powiatu rozpatrzył i zaakceptował wnioski kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu i naczelników wydziałów Starostwa Powiatowego w sprawach dotyczących zmian planów finansowych jednostek na 2015 rok i wnioski w innych bieżących sprawach Powiatu.

Powrót na początek strony