Posiedzenie Zarządu Powiatu 19 listopada 2015 r.

Na posiedzeniu 19 listopada 2015 r. Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2015 rok.

Zarząd Powiatu rozpatrzył i zatwierdził materiały sesyjne oraz projekty odpowiedzi na wnioski radnych Rady Powiatu, zgłoszonych podczas obrad VIII sesji Rady Powiatu.

Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Powiatem Bielskim i Gminą Orla dotyczącej dofinansowania zadania pn. „Budowa (rozbudowa) drogi gminnej 108268B w miejscowości Koszele (etap II) oraz przebudowa drogi gminnej nr 108261B w miejscowości Szczyty-Dzięciołowo (odcinek B) realizowanego w ramach NPPDL – etap II.

Zarząd rozpatrzył i zaakceptował wnioski naczelników wydziałów Starostwa Powiatowego i kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu w sprawach dotyczących zmian planów finansowych jednostek na 2015 rok i wnioski w innych bieżących sprawach Powiatu.

Powrót na początek strony